Онлайн определител

Готова е черновата на Плана за действие за малкия креслив орел в България

16.10.2017

Рисунка: Васил Генчев

Първата чернова на Плана за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2018 – 2027 г. е достъпна за обсъждане. Целта на плана е постигането на стабилно състояние на вида в страната, чрез създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на нови подходящи местообитания, чрез минимизиране действието на лимитиращите фактори. Планът ще допринесе за осигуряване на ефективна защита и опазване на малкия креслив орел, ключовите му места и местообитания в България на популационно ниво.

Планът е разработен въз основа на анализ на наличната публикувана информация за вида, обобщаване и анализиране на данни от проучвания върху разпространението и изискванията на вида към местообитанията, осъществени от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в периода 2012–2016 г., както и обобщаването и систематизирането на цялата достъпна информация за вида и заплахите за него в страната. Основните заплахи за малкият креслив орел са унищожаването и влошаването на състоянието на гнездовите местообитания, интензивното селско стопанство и безпокойството по време на гнездовия сезон.

Приоритетните природозащитни мерки за опазване на малкия креслив орел в страната са:

•    осигуряване на пълноценно и адекватно прилагане на природозащитното законодателство;
•    разработване и прилагане на Плановете за управление на Защитените зони, където видът се среща, които да отразяват екологичните изисквания на малкия креслив орел и посочват мерки за опазване и възстановяване на гнездовите местообитания;
•    опазване на съществуващите гнездови територии и местата с голяма концентрация на вида по време на миграция;
•    стимулиране на горскостопански и селскостопански практики, опазващи и поддържащи местообитанията на вида;
•    превантивни/законодателни мерки срещу изграждането на ветроенергийни и соларни паркове в районите около гнездовите територии и местата с концентрация по време на миграция;
•    проследяване тенденциите в числеността на вида в страната, както през размножителния период, така и по време на миграция;
•    повишаване на природозащитното съзнание и култура на целевите групи – местно население, ученици, студенти, горски служители, ловно-рибарски дружества, представители на РИОСВ и др. институции.

Приканваме всички институции, експерти и др. заинтересовани, които имат конструктивни коментари и бележки по предоставения за обсъждане вариант на плана, да ги изпратят на адрес: dimitar.plachiyski@bspb.org в срок до 16.11.2017 г.

Черновата на плана и приложенията към него могат да бъдат изтегледни от приложените файлове.

Документи
Тагове
LIFE проект Горите на орела, малък креслив орел, План за действие