Онлайн определител

Лагуната на птиците – Нарта, Албания

19.12.2016

Морски дъждосвирец, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Нов доклад потвърждава изключителното значение на лагуната на Нарта като ключово за водолюбивите птици и за биоразнообразието като цяло място в Албания.
 

На няколко километра на север от Вльора, лагуната на Нарта е една от най-големите и най-важните крайбрежни влажни зони в Албания, заради невероятното си биоразнообразие и като едно от топ местата за зимуване и миграция на водолюбиви птици в страната. Въпреки това, размнижаващата се орнитофауна на мястото все още е слабо проучена.
 

През 2016 г. в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци“, съвместни екипи на БДЗП и PPNEA проведоха изследване, целящо да разшири знанието за гнездящите видове птици, тяхната численост, разпространение и заплахи в местността. Бе събрана и информация за мигриращите през пролетта видове. Изследването се проведе в рамките на две посещения през 2016 г. (април и май), като данните за наблюдаваните птици бяха събрани с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro. Бяха посетени всички местообитания и бе отделено специално внимание на регистрирането на ключовите места за гнездящите птици в лагуната, както и основните заплахи за птиците.
 

Наблюдавани бяха общо 136 вида птици, като от тях два вида са с категория „Уязвими“ и пет са „Почти застрашени от изчезване“ според Червения списък на IUCN; 58 са от европейско природозащитно значение, 67 са включени в Директивата за птиците на ЕС, 130  - в Бернската конвенция и 71 – в Бонската конвенция. Общо 33 вида са включени в Червената книга на албанската флора и фауна.
 

Общия брой на гнездящите птици в лагуната бе оценен на 6,349 двойки от 85 вида и 14 разреда. Най-често срещаните гнездящи видове са Малката рибарка (Sternula albifrons), Саблеклюнът (Recurvirostra avosetta) и Морският дъждосвирец (Charadrius alexandrinus). Отчетеният брой на негнездящите видове бе 3,461 индивида от 80 вида и 13 разреда. Най-често срещаните сред тях са Малкият зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Розовото фламинго (Phoenicopterus roseus), Белият ангъч (Tadorna tadorna) и др.

 

Докладът описва най-сериозните заплахи за биоразнообразието в района и дава препоръки за развитието на съобразено с птиците управление, подходящи природозащитни мерки и развитие на  природосъобразен туризъм в района.
 

Пълният доклад може да намерите тук.

 

 

Документи
Тагове
CEPF проект Земя на орли и замъци, PPNEA, БДЗП, лагуната на Нарта