Онлайн определител

Призив за нова европейска политика в областта на земеделието и храните

02.10.2017

© Domingos Leitão Alentejo

Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е основна причина за неустойчиво земеделие в Европа, което уврежда околната среда и здравето на хората. Когато бе въведена за първи път през 1962 г., ОСП изигра ключова роля за гарантиране на продоволствената сигурност за следвоенна Европа. Днес тази скъпа политика, която използва 40% от бюджета на ЕС (почти 60 милиарда на година), е неефективна и вредна за природата, като силно субсидира интензивните селскостопански практики, допринасящи за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, ерозията на почвата и замърсяването на водите.
 

Земеделската земя покрива 45% от територията на ЕС, като в момента тези местообитания се разпадат и биоразнообразието в тях изчезва. Ето защо Бърдлайф Европа и Централна Азия и нейните партньори от ЕС, между които е и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), призовават вземащите решения да превърнат сегашната ОСП в нова европейска политика, която да отговори на днешните предизвикателства и да изпълни глобалните цели за устойчиво развитие.
 

Новата селскостопанска политика според визията на БърдЛайф трябва да бъде:  

Справедлива  - за фермерите и селските общности.

Екологично устойчива - за чист въздух и вода, здрава почва и процъфтяващ растителен и животински свят.

Здравословна - за добра храна и благополучие на всички хора.

Глобално отговорна - за устойчивото развитие и климата на планетата ни.
 

Четирите основни финансови инструмента, които БърдЛайф предлага за нова европейска политика в областта на земеделието и храните са:
 

Инструмент за преход към устойчиво земеделие - временни инвестиционни фондове (ограничени до два финансови периода на ЕС), които да помогнат на земеделските стопанства да преминат към висококачествен, щадящ природата и биоразнообразието модел, който да бъде и икономически доходоносен. Инструментът трябва да подкрепя дългосрочната цел за постигане на устойчиво земеделие, независимо от субсидии.  

• Инструмент за устойчиво производство на храни - набор от инвестиции за изграждане на устойчиви вериги за създаване на стойност, намаляване на разхищаването на храни и увеличаване на търсенето на здравословни и екологосъобразни храни на справедливи цени.

Инструмент "Природа и биоразнообразие" - основният фонд на ЕС за финансиране на около 75% от разходите за прилагане на законодателството на ЕС в областта на природата (например Натура 2000) и други ключови дейности, свързани с  биологичното разнообразие в държавите-членки. По-специално, фондът следва да възнагради конкретни действия, свързани с опазване на биоразнообразието, предприети от земеделските стопани, горски стопани и други ползватели на земя, със заделен минимален бюджет от 15 милиарда евро годишно.

Инструмент "Пространство  за природа" – схема за плащане на базата на площ, достъпна за по-голямата част от земеделските стопани, която отделя различен процент от всяко стопанство за (строго непродуктивни) природни елементи, като по този начин се насърчават опазването на биоразнообразието и екосистемните услуги в селскостопанския ландшафт.
 

Ариел Брюнер, Ръководител отдел политики при Бърдлайф Европа и Централна Азия, коментира: "Интензивното селско стопанство и загубата на земеделие с висока природна стойност, пряко и непряко подкрепени от различни мерки в рамките на ОСП, водят до промени в климата и разрушаване на  околната среда, унищожаване на дивата природа и увреждане на общественото здраве. Над 250 000 европейци участваха в общественото допитване на Европейската комисия, призовавайки за радикална реформа на ОСП чрез кампанията "Жива земя". Време е Комисията да предложи нова политика, пасваща на нуждите на 21-ви век".

 

Може да намерите цялата позиция на БърдЛайф Европа и Централна Азия тук.

Тагове
ОСП, Европейска комисия, BirdLife Европа и Централна Азия, Жива земя
http://vrabcheta.bg/bg/polevi-opredelitel-na-ptitsite/p3.html
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща