Онлайн определител

С необективен ОВОС се прави опит да се прокара АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

19.09.2017

Много птици също стават жертва на интензивния трафик през Кресненското дефиле, © Симеон Гигов

На 18 септември 2017 г., спазвайки законово установения 7-дневен срок, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) внесе в Агенция „Пътна инфраструктура“ официално становище по докладите за ОВОС и оценка за съвместимост на проекта за „Подобряване на трасето на ЛОТ 3.2 на АМ „Струма“, засягащ Кресненското дефиле.
 

БДЗП поддържа позиция, съответстваща на препоръка 98(2002) на Бернската конвенция,  изискването на Европейската комисия и решение по ОВОС на Министъра на околната среда и водите №1-1/2008 г., че в участъка на Кресненското дефиле АМ „Струма“ трябва да премине извън дефилето, като се запази уникалното биоразнообразие и комплекс от застрашени видове в самото дефиле и се осигури дублиращ път, който да се ползва от местните хора.
 

При анализа на докладите по ОВОС и Оценка за съвместимост, БДЗП установи множество слабости, пропуски, но също и тенденциозно представени факти, анализи и заключения. По този начин необосновано се третират алтернативите извън Кресненското дефиле (тунелен вариант и пълен източен вариант) като екологично неприемливи, а се фаворизира вариантът, който макар и частично все пак минава през дефилето, води до продължаващо негативно въздействие върху природата и оставя местните хора без дублиращ локален път. Такъв тип действия са подсъдни и безотговорни спрямо обект от национално значение, като АМ „Струма“.
 

БДЗП изцяло подкрепя желанието на жителите на Кресна, изразено по време на общественото обсъждане, да се изпълни пълният източен вариант, който считаме, че е съвместим спрямо целите на защитените зони от Натура 2000 и който дава възможност съществуващият път да се ползва като регионален.
 

Призоваваме да бъдат предприети следните действия:
 

  1. В максимално кратки срокове докладите по ОВОС и ДОС трябва да бъдат преработени, като се отстранят всички пропуски, грешки и пороци, така че да отразяват обективно фактическата обстановка и да могат да послужат като база за вземане на обективно решение;
  2. При отказ това да бъде направено или ако не бъде постигната обективност и равностойност на анализите и заключенията, е необходимо да се потърси отговорност от виновните лица;
  3. Следва стриктно да се спазят препоръките на Бернската конвенция и изискванията на Европейската комисия, трасето на АМ „Струма“ да се изнесе извън екологично чувствителното Кресненско дефиле, като в същото време да се запази съществуващият път като част от републиканската пътна мрежа, обслужващ хората от региона.
     

Само при изпълнение на тези условия изграждането на АМ „Струма“ в участъка на Кресненското дефиле ще бъде осъществено навременно и в съответствие с националното и международно природозащитно законодателство, при отчитане на националните приоритети и интересите на местните общности.
 

Пълното становище на БДЗП  е достъпно тук.

Снимки
Тагове
С необективен ОВОС се прави опит да се прокара АМ „Струма“ през Кресненското дефиле