Онлайн определител

Столична община планира поголовна сеч в Борисовата градина

09.11.2017

Карта с маркираните за сеч и кастрене дървета.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) алармираха Столична община (СО), че планираните от нея сечи на сухи, гнили и опасни дървета в Борисовата градина навръх 135-тата ù годишнина са незаконосъобразни и далеч надвишават необходимото за осигуряване сигурността на гражданите.

 

При проверка на място беше установено, че маркирани за сеч и кастрене са общо 844 дървета само в периметъра между булевардите Драган Цанков и Пейо Яворов и басейна Мария Луиза, макар оповестените от общината дървета да са 489. Само малка част от дърветата (110) са маркирани за обезопасяване чрез кастрене, а останалите 734 дървета се предвижда да бъдат отсечени, макар че сред тях има множество дървета, които също могат да се обезопасят чрез кастрене или са разположени далеч от алеите и са важни за птиците и другите обитатели на парка.

 

Проверката на място бе следствие на съдействието, което Столична община потърси от БДЗП още през лятото, във връзка с цялостен проект за възобновяване на Борисова градина, включително предвижданията за сечите в парка. Представители на БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България“, заедно с представители на Института за гората към БАН и Лесотехническия университет, бяха включени от Столична община в Комисия по приемане на маркирани за сеч дървета на база на проведената през 2016-2017 г. инвентаризация на лесопарковата част. При посещение на място Комисията констатира прекалено много маркирани за сеч дървета, включително такива, които не можеха да се определят като „сухи“, „гнили“ или „опасни“ или определянето им като такива бе на пръв поглед спорно. Затова членовете на Комисията се обединиха около 3 критерия, според които обективно да се определят наистина опасните дървета и ги предложиха за одобрение от Общината още в средата на октомври. Сред критериите най-стриктно за опасни дървета трябва да се следи в 25-метрова зона от двете страни на главните алеи на парка, където рискът за сигурността на хората от падащи дървета е най-висок. При това се дава приоритет на обезопасяването на дърветата, т.е. премахване само на рисковите части от дърветата, което и сега е установена практика в интензивно поддържаните части на парка. За съжаление вече два пъти Комисията по околна среда към общината отлага разглеждането на важните критерии, които биха осигурили подбора, обезопасяването и сечта на наистина опасните дървета.

 

Освен разминаването между оповестени и реално маркирани за сеч и кастрене дървета, са установени и някои сериозни нарушения, свързани с планираните сечи. Изготвената инвентаризация, на базата на която са планирани сечите, е по съществото си за стопанско ползване и като документ е незаконосъобразна и не отговаря на функциите на парка. В Закона за горите изрично е упоменато, че същият не се прилага в урбанизирани територии. В този смисъл този закон и неговите подзаконови нормативни актове е неприложим за зелената система в урбанизираните територии на Столична община, включително парка „Княз Борисова градина“. С други думи основаването на инвентаризацията на парка на Закона за горите е незаконосъобразно.

 

Макар в нормативната уредба за поддържане на зелената система на Общината да няма подробни указания за стопанисването на големите паркове, все пак има достатъчно текстове, на базата на които да се определят параметрите за премахване на опасните дървета и ползването на Закона загорите в случая е ненужно, неоправдано и незаконосъобразно.

 

По начина, по който е изготвена, инвентаризацията не е функционална за идентифициране на сухите, гнили и опасни дървета, които следва да бъдат премахнати. Разработените за тази цел критерии са напълно ефективни. Не по-малко тревожен е фактът, че въпреки че Законът за биологичното разнообразие действа на територията на цялата страна, включително в урбанизираните територии, не е направена инвентаризация на фауната на лесопарка, включително птиците, и определяне на важните за биоразнообразието елементи на гората.

 

При всички положения сигурността на гражданите е от първостепенно значение и в този смисъл напълно подкрепяме премахването на опасните дървета, но след приемането на ясни критерии и спазването им.

 

Коалиция „За да остане природа в България“ и БДЗП застават зад предложените критерии с цел запазване облика на Борисовата градина, поради значението ѝ за поддържането чистотата на въздуха в столичния град, като любимо място за отдих на хиляди граждани, за опазването на биоразнообразието в градска среда и не на последно място като паметник на културата на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

Тагове
Борисова градина, Столична община, За да остане природа в България, БДЗП, сеч на дървета