Онлайн определител

Съвместни действия на неправителствените организации и Община Бургас за опазване на защитените видове, обитаващи сгради

14.02.2017

Алпийски бързолет, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Съвместна проверка на представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Зелени Балкани бе извършена на предвидени за саниране сгради в Бургас като част от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 


Целта на проверката бе да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради.

 

Природозащитните организации ще предложат конкретни мерки за смекчаване на щетите върху популациите на защитените видове и техните местообитания по време на санирането, на базата на които Община Бургас пилотно ще приложи някои от тях за компенсиране на щетите.


В Бургас има условия на диалог и готовност да бъдат предприети конкретни мерки за решаване на проблема със защитените видове, които обитават сгради в населените места и ще бъдат засегнати от санирането им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Още през януари БДЗП и БФБ проведоха среща с представители на Община Бургас и РИОСВ Бургас, за да се разгледа проблемът със санирането и опасността за популациите на прилепи и бързолети. От Общината изразиха желание да се приложат мерки, ако природозащитните организации предложат лесно изпълними такива и съдействат при определяне на местата и начина за прилагането им.


В началото на февруари БДЗП и БФБ проведоха съвместна проверка, за да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради. Потърсена бе експертна помощ и от „Зелени Балкани“ относно прилепите.


По време на проверката бяха обходени 6 типа блокове, подлежащи на саниране. За всеки от тях бе направена оценка за неговата пригодност като местообитание на защитени видове, описани бяха видовете, които потенциално обитават такъв тип блокове, както и мерките, които могат да бъдат предвидени за тяхното опазване. За целта се използва методологията на Словашката организация BROZ (преведена от МОСВ), която детайлно разглежда санирането и предлага разнообразни мерки за опазване на защитените видове, обитаващи сгради в населени места – къщички, кутии, процепи, мрежи и др.


След проверката на природозащитните организации бяха проведени още две срещи на място в Община Бургас, за запознаване на общинските власти с констатациите на специалистите и техните препоръки. От една страна е нужно да се предприемат промени на национално ниво, които да гарантират задължителна оценка за числеността на защитените видове като част от цялостното техническо обследване на сградите и въвеждане на мерки и компенсации. От друга страна за сградите в процес на саниране  да се изиска съдействие от изпълнителите да приложат някои от конкретните мерки като изработване и монтиране на къщички за прилепи и бързолети, запазване на възможностите за  гнездене в подпокривните вентилационни отвори, чрез монтирането на модифицирани решетки. Желателно е санирането да се осъществява извън размножителния период на бързолетите и извън периода на зимуване на прилепите.


Община Бургас от своя страна изразиха готовност да бъдат първата община в България, която ще съдейства за поставянето на къщички за прилепи и бързолети, които да компенсират загубата на убежищата им, причинена от санирането.  В момента, тече консултация с Общината на кои конкретни блокове могат да бъдат поставени такива (по модел на правените в Словакия).


БДЗП, Зелени Балкани и БФБ изразяват своята благодарност за отзивчивостта и разбирането на Община Бургас, относно проблема с Програмата за енергийна ефективност и в частност факта, че в нея не е предвидено наличието на защитени видове в сградите и опасността от нарушаване на Закона за биологичното разнообразие по време на санирането. Отчитаме и големият ефект, който  програмата ще има върху подобряването качеството на въздуха в резултат на намаленото използване на отоплителни уреди и особено печки на твърдо гориво както и от скъсяването на отоплителния  сезон. Изказваме своята готовност да продължим съвместната ни работа с оглед на това да бъдат предприети пилотни мерки за опазване на редките видове, които да бъдат приложени и в други общини.

 

Крайната цел на специалистите е промяна на нормативната рамка, свързана със санирането, за да може изпълнението на целите на програмата да гарантира и опазването на защитените видове.



За допълнителна информация:


Владимир Младенов

БДЗП

0878 599 353

vladimir.mladenov@bspb.org

Тагове
БДЗП, БФБ, Зелени Балкани, Община Бургас, саниране
http://vrabcheta.bg/bg/polevi-opredelitel-na-ptitsite/p3.html
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща