Онлайн определител

Съвместни действия на неправителствените организации и Община Бургас за опазване на защитените видове, обитаващи сгради

14.02.2017

Алпийски бързолет, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Съвместна проверка на представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Зелени Балкани бе извършена на предвидени за саниране сгради в Бургас като част от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 


Целта на проверката бе да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради.

 

Природозащитните организации ще предложат конкретни мерки за смекчаване на щетите върху популациите на защитените видове и техните местообитания по време на санирането, на базата на които Община Бургас пилотно ще приложи някои от тях за компенсиране на щетите.


В Бургас има условия на диалог и готовност да бъдат предприети конкретни мерки за решаване на проблема със защитените видове, които обитават сгради в населените места и ще бъдат засегнати от санирането им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Още през януари БДЗП и БФБ проведоха среща с представители на Община Бургас и РИОСВ Бургас, за да се разгледа проблемът със санирането и опасността за популациите на прилепи и бързолети. От Общината изразиха желание да се приложат мерки, ако природозащитните организации предложат лесно изпълними такива и съдействат при определяне на местата и начина за прилагането им.


В началото на февруари БДЗП и БФБ проведоха съвместна проверка, за да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради. Потърсена бе експертна помощ и от „Зелени Балкани“ относно прилепите.


По време на проверката бяха обходени 6 типа блокове, подлежащи на саниране. За всеки от тях бе направена оценка за неговата пригодност като местообитание на защитени видове, описани бяха видовете, които потенциално обитават такъв тип блокове, както и мерките, които могат да бъдат предвидени за тяхното опазване. За целта се използва методологията на Словашката организация BROZ (преведена от МОСВ), която детайлно разглежда санирането и предлага разнообразни мерки за опазване на защитените видове, обитаващи сгради в населени места – къщички, кутии, процепи, мрежи и др.


След проверката на природозащитните организации бяха проведени още две срещи на място в Община Бургас, за запознаване на общинските власти с констатациите на специалистите и техните препоръки. От една страна е нужно да се предприемат промени на национално ниво, които да гарантират задължителна оценка за числеността на защитените видове като част от цялостното техническо обследване на сградите и въвеждане на мерки и компенсации. От друга страна за сградите в процес на саниране  да се изиска съдействие от изпълнителите да приложат някои от конкретните мерки като изработване и монтиране на къщички за прилепи и бързолети, запазване на възможностите за  гнездене в подпокривните вентилационни отвори, чрез монтирането на модифицирани решетки. Желателно е санирането да се осъществява извън размножителния период на бързолетите и извън периода на зимуване на прилепите.


Община Бургас от своя страна изразиха готовност да бъдат първата община в България, която ще съдейства за поставянето на къщички за прилепи и бързолети, които да компенсират загубата на убежищата им, причинена от санирането.  В момента, тече консултация с Общината на кои конкретни блокове могат да бъдат поставени такива (по модел на правените в Словакия).


БДЗП, Зелени Балкани и БФБ изразяват своята благодарност за отзивчивостта и разбирането на Община Бургас, относно проблема с Програмата за енергийна ефективност и в частност факта, че в нея не е предвидено наличието на защитени видове в сградите и опасността от нарушаване на Закона за биологичното разнообразие по време на санирането. Отчитаме и големият ефект, който  програмата ще има върху подобряването качеството на въздуха в резултат на намаленото използване на отоплителни уреди и особено печки на твърдо гориво както и от скъсяването на отоплителния  сезон. Изказваме своята готовност да продължим съвместната ни работа с оглед на това да бъдат предприети пилотни мерки за опазване на редките видове, които да бъдат приложени и в други общини.

 

Крайната цел на специалистите е промяна на нормативната рамка, свързана със санирането, за да може изпълнението на целите на програмата да гарантира и опазването на защитените видове.За допълнителна информация:


Владимир Младенов

БДЗП

0878 599 353

vladimir.mladenov@bspb.org

Тагове
БДЗП, БФБ, Зелени Балкани, Община Бургас, саниране
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща

http://birdguide.bspb.org/