Онлайн определител

Управлението на Натура 2000 с риск да се превърне във фарс

17.07.2017Вече осем месеца по искане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се изготвя концепция за управлението на екологичната мрежа Натура 2000 у нас. Ние, Българското дружество за защита на птиците, както и други природозащитни НПО, бяхме въвлечени в процеса на обсъждане на концепцията за управление на екологичната мрежа Натура 2000, като ни беше предоставена и възможността да дадем официални становища по темата.
 

Ние, както и другите природозащитни организации, предложихме подходът за управление на Натура 2000:
 

  • да е съобразен с целите на природозащитните директиви на Европейския съюз и да осигурява защитата на екологичната мрежа Натура 2000 като функционално единна мрежа от най-ценните природни територии, за да се опазят по подходящ начин застрашените видове и местообитания;
  • да се основава на дългогодишните добри традиции в опазването на природата и добрите европейски практики;
  • управлението да се осъществява възможно най-близко до самите територии и да се създава местен капацитет и работни места;
  • в управлението да вземат участие реалните собственици и ползватели на земи в екологичната мрежа Натура 2000, както и местните общности, равнопоставено чрез т.нар. обществени форуми.
     

За съжаление и на последната работна среща за обсъждане на концепцията за  управление на екологичната мрежа Натура 2000,  установихме че нашите препоръки не са възприети, а се набляга на административни, силно институционализирани подходи, където действителното опазване на целевите видове и местообитания е поставено под въпрос, където реалните собственици на земите няма да вземат пряко участие, и където участието на обществеността е силно ограничено.
 

Затова предоставяме на обществен достъп изготвените от нас становища. Всички, които желаят могат да се запознаят с тях подробно и ако преценят, че е необходимо, да се обърнат към Министъра на околната среда и водите и да изразят своето становище на посочената по-долу електронна поща:

 

ДО Г-Н НЕНО ДИМОВ – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
Ел.адрес: edno_gishe@moew.government.bg  
 

България е страна с широка обществена подкрепа за опазването на природата и с традиции в управлението на защитените природни територии. Ето защо ние заслужаваме ефективно, ефикасно и отговорно управление на това национално богатство. Екологичната мрежа Натура 2000 обхваща около 34%  от територията на страната ни.
 

Ако и Вие сте съгласни с предложените от нас подходи и принципи в управлението на екологичната мрежа Натура 2000, дайте своята подкрепа, като изразите становището си до Министъра на околната среда и водите.

Документи
Тагове
Натура 2000, МОСВ, БДЗП, становище