Онлайн определител

Важна стъпка в международните усилия за опазване на лешоядите в Африка и Евразия

27.11.2017

© Tulsi Sebedi

На 28 октомври 2017 г. в Манила, Филипините, Страните по Конвенцията за мигриращите видове (CMS) направиха важна стъпка за насърчаване опазването на лешоядите на Стария свят. Близо 100 страни се събраха за 12-тата среща на страните членки на CMS (COP12).
 

По време на срещата страните приеха Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Този документ представлява кулминацията на тригодишната интензивна работа на Координационното звено на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (Raptors MoU), подкрепено от три ключови партньорски организации: Работната група по лешоядите към Световната Червена Книга (IUCN SSC Vulture Specialist Group), BirdLife International и Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).
 

Планът за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия обхваща 15 вида лешояди, а териториите, през които мигрират, гнездят и зимуват се простират на 127 страни в Африка, Азия, Европа и Близкия Изток. Общата цел на плана е да преустанови сегашните драстични спадове в популацията на лешоядите и да възстанови природозащитния статус до благоприятно ниво.
 

БДЗП имаше значителен принос при разработване на Многовидовия план за опазване на лешоядите чрез активно участие в регионалните и заключителната работни срещи, и заедно партньорите по LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ чрез разработване на Плана за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е интегриран в Многовидовия план за опазване на лешоядите и анексиран изцяло в него.
 

Лешоядите са впечатляващи, грандиозни птици. И изключително полезни - те почистват околната среда от органични отпадъци, като по този начин предотвратяват разпространението на опасни заболявания. Изпълнявайки важни екосистемни услуги те осигуряват значителни ползи  за икономиката и човешкото здраве. За съжаление, лешоядите са подложени на силен натиск от редица човешки дейности и са една от най-застрашените групи птици на земята.
 

През последните 30 години се наблюдава драстичен и широко разпространен спад на популациите лешояди, като се започне с катастрофалния срив на видовете лешояди в Южна Азия, последван в последно време от подобна криза на африканския континент. Повечето видове лешояди от Стария свят вече се класифицират като застрашени или критично застрашени на световно ниво в червения списък на IUCN.
 

Многовидовият план за опазване на лешоядите идентифицира отравянето в различните му форми като основна заплаха за лешоядите от Стария свят. Други заплахи, които оказват значително въздействие върху популациите са електрическият удар, сблъсък с енергийна инфраструктура, липса на храна, загуба на местообитания, безпокойство, причинено от човека в гнездовите територии. Планът определя рамка от 124 действия за справяне с тези заплахи, включително поставя приоритети, срокове и посочва важни заинтересовани страни, които трябва да бъдат въвлечени в тяхното изпълнение.
 

В процеса на разработване на Многовидовия план за опазване на лешоядите бе възприет подход на силно сътрудничество. До всички държави, търсещи актуална информация за статуса, разпространението и заплахите за лешоядите бяха изпратени въпросници. Бяха създадени три регионални координиращи звена, обхващащи Африка, Азия и Европа, и бе назначен координатор, който да обедини тези три компонента в един цялостен и съгласуван план. Проведоха се пет семинара се в четири страни от три континента, с участието на над 250 представители на правителства, експерти по лешоядите и други заинтересовани страни. Вторият проектовариант на плана бе подложен на едномесечно обществено допитване.

 

Снимки
Тагове
EVFAP, Egyptian vulture, The Return of the Neophron, Vulture MsAP