Онлайн определител

Много птици, бозайници и растения красят табелите за 56-те училища в страната, партньори на проект „ПрироДА“

03.05.2017

сн. Богдан Боев/Малък креслив орел

Много птици, бозайници и растения красят табелите за 56-те училища в страната, партньори на проект „ПрироДА“. Редки и застрашени от изчезване видове, като египетския лешояд, царския орел, червеногушата гъска, риса, кафявата мечка, родопския силивряк и много други, станаха част от информационните табели, които ще бъдат поставени във всяко от 56-те училища в страната, създали своите „Стаи за ПрироДА“.

 

Всяка табела е уникална. Подходът при избора на вид, който да бъде представен на информационната табела бе направен съобразно най-близо разположената до училището защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 и специфичните и предмет на опазване видове – растения и животни за защитената зона.

 

Така всяко от 56-те училища ще има „свое“ растение или животно, което може да се превърне и в символ на училището. Сред видовете, които са „кацнали“ на табелите са още световно застрашения къдроглав пеликан и други водолюбиви птици, като саблеклюна, блестящия ибис,  големия гмурец, гривеста рибарка, ръждива чапла и други. Присъстват и грабливи птици – орел рибар, белоопашат мишелов, керкенез и други.

 

От бозайниците представени са още дивата котка, пъстрият пор, зубърът, благородният елен, еленът лопатар, вълкът, трицветния нощник и други.

Проектът „ПрироДА“ се изпълнява от „Издателство Просвета“, „Просвета Либри“ и Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE на ЕС.

Тагове
ПрироДА, БДЗП, Натура 2000, училища, партньори, табели