Онлайн определител

Управителен Съвет

Веселин Вълев

Председател на БДЗП

Юрист по образование. До края на 2014 г. заема  длъжността "Юрисконсулт" в БДЗП. Работи за повишаване на  административния капацитет на организацията и подпомогна работата на БДЗП в борбата срещу незаконните екологични разрешителни.


Юрий Корнилев

Eксперт-херпетолог,защитил магистратура във Флорида. В момента е асоцииран сътрудник към Природонаучния музей в София. Дългогодишен доброволец на БДЗП, отговорник природозащитни дейности по финансирания от програма Лайф+ на ЕС проект "Живот за Бургаските езера" (2011-2015).


Теодора Иванова

Биолог и еколог по образование. Член и доброволец на БДЗП от 1991 г. От 2008 до 2013 заема длъжността „Отговорник връзки с обществеността и членството“ в БДЗП. Подпомага организацията в областта на комуникациите, членството и природозащитното образование.


Асен Игнатов

Зоолог, художник и фотограф в Националния природонаучен музей. Един от основателите на БДЗП. Има участие в много проекти – МОВП, Наблюдение на миграцията на птиците, Атлас на гнездящите видове птици в България, Натура 2000. Специализиран водач на туристи от чужбина с подчертан интерес към богатото биоразнообразие и история на България.


Ивайло Иванов

Дългогодишен регионален координатор на БДЗП за Североизточна България, бивш управител на търговските дружества на БДЗП.


Илиян Илиев

Завършил "Биология и химия" в Софийския университет. Ръководи успешен бизнес в областта на професионалното кухненско оборудване. Никога не губи интерес към опазването на птиците и природата; участва и подкрепя каузи на неправителствени организации.