Онлайн определител

Управителен Съвет

Емил Тодоров

Избран за председател на УС на 31.01.2015 г.

Дългогодишен регионален координатор на БДЗП в Свищов, носител на международната награда „Уитли” за работата му по долното течение на река Дунав за опазването на мигриращите и гнездящи птици. В момента работи за партньора на Бърдлайф в Румъния.
 

                            За връзка с членовете на УС моля, изпратете имейл на board@bspb.org 


Мариана Тотева

Икономист, специализирала аграрна икономика във Франция. С над 10 годишен опит в областта на земеделието и регионалното развитие. Независим екпсерт по земеделие и земеделска статистика.


Веселин Вълев

Юрист по образование. До края на 2014 г. заема  длъжността "Юрисконсулт" в БДЗП. Работи за повишаване на  административния капацитет на организацията и подпомогна работата на  БДЗП в борбата срещу незаконните екологични разрешителни.


Юрий Корнилев

Eксперт-херпетолог,защитил магистратура във Флорида. В момента е асоцииран сътрудник към Природонаучния музей в София. Дългогодишен доброволец на БДЗП, отговорник природозащитни дейности по финансирания от програма Лайф+ на ЕС проект "Живот за Бургаските езера" (2011-2015).


Теодора Иванова

Биолог и еколог по образование. Член и доброволец на БДЗП от 1991 г. От 2008 до 2013 заема длъжността „Отговорник връзки с обществеността и членството“ в БДЗП. Подпомага организацията в областта на комуникациите, членството и природозащитното образование.


Асен Игнатов

Зоолог, художник и фотограф в Националния природонаучен музей. Един от основателите на БДЗП. Има участие в много проекти – МОВП, Наблюдение на миграцията на птиците, Атлас на гнездящите видове птици в България, Натура 2000. Специализиран водач на туристи от чужбина с подчертан интерес към богатото биоразнообразие и история на България.