Онлайн определител

Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път


© Ben Hall (rspb-images.com)

Цел и задачи

Целта на проекта е да приложи спешни конкретни природозащитни действия в местата за зимуване и престой на феноскандинавската популация на малката белочела гъска (LWfG) в югоизточна Европа за да се спре настоящото тревожно намаляване на популацията й.

 

Основните цели са:

 • Да се намали  смъртността, причинена от ловни дейности по европейския миграционния път, което се счита за най-значимата заплаха за вида.
 • Да се осигурят подходящи места за хранене и почивка на вида в местата за престой и зимуване
 • Да се подобри знанието и осведомеността, които се считат за решителни за опазването на вида в зимовищата му и местата за престой
 • Да се подобри международното сътрудничество между страните, в които са зимовищата и местата за престой на вида

 

 Продължителност: 58 месеца

 

Целеви райони

 • В Гърция: Делтата на Еврос, Езерото Керкини, Езерото Исмарида
 • В България: Пясъчник, Батова, Златията
 • В Унгария: Национален парк Хортобаги
 • Северна Финландия
 • Ботнически залив

 

Партньори

Проектът включва 8 партньора от 4 европейски страни, включително държавни власти (Министерство на околната среда, Енергията и климатичните промени (МОСЕКП) – Гърция, Метсахалитус – Финландия), три неправителствени организации: Гръцко орнитологично дружество (HOS) – Гърция, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – България и Светоният фонд за дива природа (WWF), една Изследователска институция (Национална фондация за агрокултурни проучвания - Гърция), Управата на един национален парк (Дирекцията на национален парк Хортобаги - Унгария) и секретариата на ООН/АЕВА.

 

Дейности

Най-важната консервационна дейност на проекта се свежда до установяването на демонстрационна високотехнологична система (Интелигентна система за патрул - ИСП) за охрана на главните зимовища на гъската в Гърция. Патрулирането ще се осъществява в 3 зони за престой на вида и в България. Ще бъдат възстановени и управлявани местообитанията за почивка и хранене на вида. По-специфично в Национален парк Хортобаги в Унгария местообитанието ще бъде възстановено чрез  контрол на незаконното замеползване, докато в делтата на Еврос  в Гърция съществуващите местооботания ще бъдат управлявани чрез контрол на пашата и засажането в подходящи  места с цел повишаване на стойността на тези затревени площи.

В Гърция и България, консервационните дейности ще бъдат подкрепени чрез мощна система за картиране,в  която ще бъдат записани и анализирани данните, получени при подготвителните дейности , свързани с мониторинга на активността на ловните дейности, причинителите на безпокойство, местообитанията използвани от малката белочела гъска и хранителният й спектър. Картирането е необходимо за ефективното планиране и приложение на конкретни консервационни мерки. Проекта цели да приложи значителна медийна  кампания, насочена срещу незаконния лов, която ще бъде оглавена от Гръцкото министерство на околната среда, Енергията и климатичните промени, както и от организираните обучителни семинари с държавните лесничеи и ловци.

 

Резултати – очаквани

 • Подобрен консервационен статус навида и намалена смъртност и безпокойство.
 • Тествана ИСП, настроена и оценена като ефективна в предотвратяването на незаконния лов и безпокойство  на малката белочела гъска.
 • Изработени и одобрени 3 национални планове за действие за опазването на малката белочела гъска в България, Унгария и Гърция.
 • Да се увеличи знанието за места за зимуване и престойна малката белочела гъска неизвестни до този момент.

 

Финансиране

ЛАЙФ + Европейска комисия

 

Координатори главен изпълнител на проекта: Гръцко орнитологично дружество