Онлайн определител

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие в селските райони
Цел на проекта

Целта на проекта е да свърже запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността. Ще се създаде успешен модел за следване, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в България може да е печеливша – за местните хора, за бизнеса и за околната среда. България е сред държавите-членки на ЕС с най-висок процент запазени природни територии включени в паневропейската мрежа Натура 2000.

Проектът има три важни аспекта:
- Популяризиране на „екосистемните услуги“, за да бъде наясно обществеността каква е реалната „цена” на запазената природа;
- Създаване на по-добра среда за местните производители, така че местните качествени продукти да достигнат до големия пазар;
- Овластяването на гражданското общество, тъй като при динамично развиващата се икономика то трябва да е с капацитет да противодейства ефективно срещу неразумното увреждане на природните ресурси.

Партньорите ще се опитат да демонстрират на практика как могат местните хора да печелят от запазената природа, колко струват „екосистемните услуги“, от какво се нуждаят малките ферми в територии с висока природна стойност, за да продължават да работят и да могат до достигнат до нови клиенти, как да се запазят местните породи. Ще се търсят начини за привличането на повече съмишленици най-вече сред децата и студентите, но и сред тези, които взимат решения на най-високо ниво, защото опазването на природата се нуждае от подкрепа, но в същото време е важно да се представят печеливши модели как да се печели от важните за природозащитата места.


Продължителност
4 години, от септември 2012 г.

Целеви райони


Западна Стара планина (Натура 2000 зоните Западна Стара планина и Предбалкан, Западен Балкан, Драгоман, Понор и Врачански Балкан)
Централна Стара планина (Натура 2000 зони Централен Балкан, буфер на Централен Балкан и Българка).
Общини: Годеч, Своге, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене, Карлово и Троян

Партньори

Програмата се изпълнява от:
– Фондация за биологично земеделие Биоселена
– Българско дружество за защита на птиците
– Асоциация на парковете в България
– Развъдна асоциация на местни породи овце
– Българска фондация за биоразнообразие
– Изпълнителна агенция за селекция и репродукция в животновъдството (МЗХ)
– WWF – Дунавско-карпатска програма България
– Про-Натура / Приятели на Земята Швейцария
– Schweizer Vogelschutz - BirdLife Switzerland (SVS)
– REDD (Reseau Echanges et Développement Durable)
– Фондация SAVE (Опазване на селскостопанските сортове в Европа)


Дейности

БДЗП, съвместно с ФБЗ „Биоселена” изпълнява компонент 2 от проекта, а именно „Разработване на модели за устойчиво ползване на селските територии и подобряване на социално-икономическия контекст чрез повишаване на доходите на местния бизнес и местните общности”.

Основни дейности от първата година на изпълнение на проекта са:
1. Регистрация на фермери по наредба 26 на МЗХ за преработка на собствени суровини във фермата и директна продажба на преработените продукти на краен потребител. За целта експертите на проекта ще направят индивидуална оценка на нуждите на всяка ферма и според това ще се предостави експертна помощ за изграждане на помещения и закупуване на оборудване, за изготвяне на технологични карти и други необходими условия за затваряне на цикъла във фермата.
2. Фермерите, които участват в проекта ще получат безвъзмездна помощ до 6000 швейцарски франка за закупуване на оборудване за преработка;
3. Обучение в Швейцария на български експерти от БАБХ и МЗХ.


Очаквани резултати


Някои от конкретните резултати, които се очакват от проекта са:
- Най-малко с 10% ще се увеличат доходите на местните хора в районите на проекта, които произвеждат продукти с добавена стойност (мляко, месо, сирене) или са собственици на гори/земи, управлявани по щадящ природата начин.
- Проектът ще бъде катализатор за доразвиването на гражданското общество: ще даде възможност да се изгради допълнителен капацитет на Коалицията „За да остане природа в България” и ще подкрепи знакови за природозащитата събития като Зелени дни, Беглика фест, Дни на предизвикателствата и Фестивал на зелениката;
- Ще заработят фермерски пазари в четири български града (София, Монтана, Троян и Карлово).
- Въпреки, че съвременните институции за защита на природата имат вече четвърт век история, проектът ще допринесе за развитието на техния капацитет, така че да може да се извлече максимална полза от екосистемните услуги, които тези територии предлагат.
- Ще бъдат разработени най-малко три местни схеми за плащане на екосистемни услуги в районите на Проекта;
- Ще бъде създадена Детска природна академия – най-съвременен модел за интерактивно екологично образование и работа с деца на закрито и открито;
- Годишни награди за Биоразнообразието ще отличават добрите примери в опазването на природата и развитието поминъци, щадящи природата.


Финансиране

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

• Бюджет на програмата: 4 790 000 швейцарски франка, от които:
• 4 200 000 швейцарско финансиране
• 590 000 българско съфинансиране

Контакти


Мирослава Дикова - mira.dikova@bspb.org

 

http://forthenature.org/swissprogramme/

Снимки
Документи