Онлайн определител

Проект „Живот за царския орел“


Изолиране на ел. стълб, снимка: Светослав Спасов

Проектът „Живот за царския орел“ се финансира от програма LIFE+ на Европейския съюз. Пълното наименование на проекта е „Подобряване опазването на световно застрашения царски орел в България чрез намаляване на смъртните случаи, причинени от електропроводи“ (LIFE12 NAT/BG/000572). Краткото име на английски език е „Life for safe grid“.

 

Проектът се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „EVN България Електроразпределение” в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

 

EVN България Електроразпределение получи одобрение от Европейската комисия за финансиране на „Живот за царския орел“ през юли 2013 г. С това за пръв път в България програма LIFE+ финансира инфраструктурна компания.

 

Планираният срок за изпълнение на проекта е пет години: 2013 – 2018 г.

 

Проектът се осъществява в осем специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в България: „Адата – Тунджа“ ( на територията на областите Сливен и Ямбол), „Дервентски възвишения“ и „Маджарово“ (в област Хасково), „Сакар“ (в области Хасково и Ямбол), „Мост Арда“ (в области Кърджали и Хасково), „Западна Странджа“ (в области Бургас и Ямбол), „Сините камъни – Гребенец“ и „Каменски баир“ (в област Сливен).

 

Цели на проекта

Дългосрочната цел на проекта „Живот за царския орел“ е да се увеличи популацията на световно застрашения царски орел (Aquila heliaca) в България, по-голямата част от която е запазена в югоизточната част на страната. За да се подпомогне изпълнението на дългосрочната цел по проекта са определени следните допринасящи цели:

  • Повишаване на познанията относно риска, който създава електроенергийната инфраструктура за царския орел.
  • Намаляване на смъртността на царския орел, предизвикана от токов удар и сблъсък с електроразпределителната мрежа в най-важните зони от Натура 2000 в България.
  • Повишаване на капацитета за разрешаване на конфликта между птиците и електроразпределителната мрежа в България.
  • Повишаване на осведомеността на обществеността и заинтересованите лица относно конфликта между електротропроводи и царския орел, както и други видове птици.

Като допълнителен ефект в проекта се цели подобряване на сигурността на доставките на електроенергия за клиентите.

 

Основни дейности по проекта:

 

Кабелиране на електропроводи. Това представлява строително-монтажна дейност, при която въздушните електроразпределителни линии се вкопават под земята. В рамките на проекта „Живот за царския орел“ в подземни кабелни линии ще се вкопаят два въздушни електропровода (ЕП)  20 kV  с обща дължина 50 км – ЕП „Ндаежда“ и ЕП „Орешник“ на територията на община Тополовград. Районът попада в границите на специална защитена зона „Сакар“. С тази мярка ще се премахне една от основните заплахи в района за царските орли.

 

Изграждане на ПАС система. ПАС системата представлява изолирана проводникова линия по цялата дължина на електропровода. Целта на този тип проводник е да предпази птиците от токов удар при допир с откритата повърхност на линията. В рамките на тази дейност по проекта „Живот за царския орел“ ще се постави покрита проводникова линия на 20 KV електропровод „Българин“ на територията на община Харманли с обща дължина 15 км. Районът се намира в границите на специална защитена зона „Сакар“. Използването на ПАС система елиминира риска от токов удар и намалява риска от сблъсък, тъй като изолираните проводници са по-дебели от голите линии.

 

Монтиране на защитни изолации. Те представляват специални пластмасови изделия, които се поставят на върха на електрическия стълб, покривайки частите на проводниците от двете страни на стълба. Съоръженията са изработени от изолационен материал с цел да защитят птиците от попадане под напрежение, което може да бъде предизвикано от контакт на птиците с проводниците и заземената част от стълба.В рамките на дейността ще се извърши предварително идентифициране на рисковете стълбове от електрорзпределителната мрежа в районите, обитавани от царския орел. Ще се комбинират данните от предишни проучвания на БДЗП и разработената ГИС база данни по настоящият проект. Информацията ще даде възможност да се определят точният брой и типове на стълбове, които да бъдат изолирани в рамките на проекта. В рамките на проекта се планира EVN България Електроразпределение да изолира 2 740 стълба. С изпълнението на тази дейност  ще се реши една от сериозните заплахи за царските орли причинена от токов удар по време на кацане върху необезопасени стълбове.

 

Дейности за опазване на царския орел. За да се оценят резултатите от природозащитните мерки по проекта, ще се извършва и мониторинг на гнездящата популация на царския орел. Всички известни територии на гнездене на царския орел (25 към началото на 2014 г.) ще се посещават три пъти годишно за период от 5 години.  Първото годишно посещение има за цел да се определи присъствието  в територията в началото на гнездовия сезон. Второто посещение – да се определят инкубацията и обитаемостта при младите двойки. Третото посещение – да се регистрира броят на успешно гнездящите птици. В рамките на дейността ще се извърши обход на електропроводите, които има за цел  да констатира релефа и типовете на стълбовете. Ще се регистрират известните смъртни случаи на птици.  В края на проекта ще се извърши мониторинг на ефективността от изолираните проводници (ПАС системата) и от монтираните изолации по стълбовете.

 

Комуникационни дейности и събития. В рамките на проекта са планирани редица комуникационни дейности с цел да се повиши обществената информираност по отношение на проекта. Сред тях са провеждане на семинари за споделяне на добрите практики за избягване на сблъсъка на птиците с електропроводите в България и чужбина, разработване на комуникационни материали, изпращане на информация до медиите, поставяне на информационни табели, изработване на интернет сайт на проекта и др.

 

Проектът „Живот за царския орел“ представлява продължение на дългогодишната подкрепа, която EVN България Електроразпределение оказа за проекта на БДЗП LIFE + „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“. Повече за този приключил проект можете да намерите на неговата интернет страница

Повече за проекта „Живот за царския орел“ можете да видите в сайта му http://www.lifeforsafegrid.bg/