Онлайн определител

Солта на живота


Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

„Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”. Кратко име на проекта „СОЛТА НА ЖИВОТА”. Финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз. Референтен номер на проекта: LIFE11 NAT/BG/000362.

 

Цели на проекта:

 1. Изграждане на функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление и контрол на водата на крайбрежната лагуна Атанасовко езеро. Това ще подсигури дълготрайно подобряване на условията на местообитанието и ще му позволи успешно да се адаптира към климатичните промени;
 2. Намаляване на въздействието на преките и непреки заплахи за лагуната Атанасовско езеро и приоритетните видове птици чрез устойчиво управление на местообитанието, което включва подобряване на съществуващите и създаване на нови места за размножаване на приоритетните видове птици;
 3. Мониторинг и оценка на ефекта от приложените мерки за възстановяване на лагуната и използване на информацията при разработването на бъдещи планове за управление на подобни местообитания;
 4. Подобряване на посетителската инфраструктура и разпространение на резултатите;
 5. Повишаване на общественото разбиране относно екологичното, икономическото и социално значение на крайбрежната лагуна и осигуряване на подкрепа за опазването на приоритетни крайбрежни местообитания и видове птици.

 

Продължителност

Продължителността на проекта е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.

 

Финансиране
Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74,95%, а 25,05% е съфинансиране от партньорите. Проектът е финансиран от програма LIFE+ компонент «Природа и Биоразнообразие» на Европейския съюз.

 

 

Целеви район

Проектът се изпълнява на територията на община Бургас и включва Атанасовско езеро с площ 7208,89 ха, което е част от защитена зона „Атанасовско езеро” BG0000270  от екологичната мрежа Натура 2000.

 

 

Партньори

Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) с асоциирани партньори Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД.

 

Дейности

Директни природозащитни дейности:

 • Възстановяване на местообитания, места за почивка и гнездене на птици, чрез ремонт и възстановяване на диги и валове;
 • Опазване на лагуната Атанасовско езеро срещу наводнения и намаляване на замърсяванията чрез почистване на обходен канал и на защитната дига;
 • Прилагане на мерки без финансови разходи за гарантиране редовното захраняване с морска вода на лагуната;
 • Създаване на места за гнездене и нощувка на ключови видове птици в лагуната.

Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта:

 • Мониторинг на въздейстието на дейносите по проекта на хидрологичните и хидрохимичните параметри на лагуната;
 • Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта на биоразнообразието (ключови растителни и животински видове, обитаващи лагуната);
 • Мониторинг на техническата ефективност.

 

 

Информиране на обществеността и разпространение на резултатите:

 • Разработване и поддържане на уеб сайт на проекта;
 • Поддържане на аудио-визуалния архив на проекта;
 • Подобряване на посетителската инфраструктура на Атанасовско езеро;
 • Организиране на фестивал солта;
 • Сътрудничество за опазване на Атанасовско езеро чрез създаване на Обществен съвет – Атанасовско езеро;
 • Гарантиране на ефективно национално и международно медийно отразяване на проекта;
 • Изготвяне на общодостъпен и общоразбираем доклад за целите, дейностите и резултатите от проекта;

 

 

Очаквани резултати

Дейностите на проекта са носочени към елиминиране на заплахите за Атанасовско езеро, които причиняват дълготрайно влошаване на приоритетното местообитание 1150*, обхващащо 20,6% от повърхността на езерото. Изпълнението на консервационните дейности по проекта ще допринесат за подобряване на ключови параметри като увеличаване на дълбочината, намаляване на замърсяването и еутрофикацията, подобрен хидрологичен режим.

При изпълнението на проекта ще бъдат възстановени 8500 метра дървени валове и 12 000 метра диги с цел подобряване на водния режим и състоянието на фитоплактона, зоопланктона и зообентоса върху 594 ха от приоритетното местообитание.

Предвидено е и почистване на канал с дължина 22 930 метра и възстановяване на защитна дига, което ще подобри защитата срещу наводнения и ще намали замърсяването на водния басейн.

Запазеното и подобрено чрез консервационните дейности местообитание е изключително важно за гнездящите птици в Атанасовско езеро. Въпреки че популацията на птиците може да бъде повлияна и от други фактори, очаква се резулатите от проектните дейности да повлияят благоприятно върху следните видове: кафявокрил огърличник, саблеклюн, морски дъждосвирец, кокилобегач, гривеста рибарка и други.

Повече информация за проекта ще намерите на http://www.saltoflife.biodiversity.bg/bg/