Онлайн определител

Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България


сн. Б. Белчев. www.alcedowildlife.com

Кратко заглавие: „Горите на орела”

Цели на проекта:
 

 • Да се подобри законовата рамка за планиране в горите, която да помогне за опазването на малкия креслив орел (МКО) и ключовите за вида гнездови и ловни територии;
 • Да се поддържат и подобряват хранителните и размножителните местообитания, както и тези за почивка по време на миграция на малкия креслив орел чрез разработка и приложение на устойчиво управление на горските ресурси;
 • Да се намалят вредите от безпокойство и бракониерство на малкия креслив орел;
 • Да се създаде обществено разбиране и подкрепа за опазването на приоритетни видове птици, техните местообитания и НАТУРА 2000 териториите, ключови за тяхното дългосрочно опазване.


Продължителност: Проектът е с продължителност 5 години ( 01.07.2013 г. до 02.07.2018 г. ).

 

Целеви райони

Проектът се осъществява в 16 Специално защитени зони в България, част от мрежата Натура 2000: „Студен кладенец”; „Мост на Арда”, „Бяла река”, „Атанасовско езеро”, Котленска планина”, Каменски баир”, „Резервоар Ивайловграда”, „Странджа”, „Сакар”, „Западна Странджа”, „Маджарово”, „Харманлийска река”, „Сините камъни-Грбенец”, „Дервенски възвишения”, „Крумовица”, „Адата-Тунджа”.

 Партньори

Водещ партньор е Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), а асоцииран партньор е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Дейности

 

 • Локализиране на гнездовите територии, респективно конкретните гнезда;
 • Локализиране и мониторинг  на местата за временно пребиваване, местата за почивка и нощувка по време на миграция;
 • Проучване на влиянието на горско-стопанските практики върху малкия креслив орел и установяване на лимитиращите фактори;
 • Разработване на хабитатен модел за разпространението на малкия креслив орел в България;
 • Пилотно прилагане на ГИС-модел с цел максималната точност при горското планиране;
 • Проучване на готовността на основните заинтересовани страни да прилагат иновативни горскостопански практики;
 • Разработване на национален план за действие за опазване на малкия креслив орел;
 • Изменение на действащата Наредба за устройство на земите и горите от горския фонд и внедряване на принципите за опазване на биоразнообразието;
 • Разработване и тестване на горско-екологични мерки и компенсаторни плащания за гори в НАТУРА 2000, отнасящи се до целевите видове и хабитати и прехвърлянето им във финансовите инструменти на Общата селскостопанска политика след 2013;
 • Откриване на служби за съвети за екологични услуги от горите;
 • Създаване на благоприятни условия за МКО чрез поддържане на открити пространства в горите;
 • Подпомагане дейности за разнообразяване на приходите на горските стопанства;
 • Предотвратяване на директното преследване на МКО и други грабливи птици;
 • Комуникации и събития;
 • Образование.

 

Очаквани резултати
 

 • Установена числеността на популацията на Малкия креслив орел на територията на проекта;
 • Събрана и включена в ГИС системата на БДЗП информация относно гнездата и заплахите за вида.
 •  Определени 10-те най-важни места за почивка и за временно установяване в България;
 • Опознати предпочитаните места за нощувка и хранене на МКО по време на миграционния период и периода на младата възраст;
 • Изготвен доклад за влиянието на стопанисването на горите върху популацията на МКО;
 • Изработен хабитатен модел за разпространение на МКО;
 • Изготвен, утвърден и публикуван Национален план за действие за МКО в България до 2016 г.;
 • Подпомагане на съхраняването на съществуващи и потенциални хабитати за размножаването на МКО, а също и на тяхното управление по посока запазване на биоразнообразието;
 • Изготвяне на национална методоика за инвентаризация на елементи на биоразнообразието в горите, включително и разработени препоръки за управление на мъртвата дървесина;
 • Тестване на изготвената методика при инвентаризация на 4 горски стопанства;
 • Научен доклад за възможността за интегриране на стандартната теренна инвентаризация на горите и новите геопространствени технологии;
 • Детайлна информация за МКО включена в горскостопанските планове на 4 ДГС/ДЛС;
 •  Разработен и функциониращ модел, обединяващ ползите от биоразнообразието и приходите от недървесни продукти в ДГС/ДЛС;
 • Официално одобрена и включена в ПРСР 2014-2020 мярка „Горско-екологични и климатични услуги и съхраняване на горите”, със специална под-мярка по отношение на съхраняването на МКО и неговите горски хабитати;
 •  Официално одобрена и включена в ПРСР 2014-2020 мярка „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите”;
 • Три функциониращи горски служби за съвети;
 • Повишено внимание и подобрен капацитет на ключови български институции за важността на престъпленията срещу дивата природа, Създаване на мрежа от ключови заинтересовани страни, които да бъдат като инструмент за директно прилагане на добри практики в горите, благоприятстващи опазването на МКО и прилагането на закона;
 • Създаване на система за мониторинг на ефектите от подобряването на добрите практики в горите, благоприятсващи опазването на МКО;
 • Проведени 2 социологически проучвания;
 • Изработка на информационни материали, провеждане на обучения и семинари;
 • Разработена учебна програма, интегрирана в учебния план  на Лесотехнически университет.

 

Финансиране 

Проектът е на стойност от 1,784,335 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74.89 %, а 25,11% е съфинансиране от партньорите.