Онлайн определител

Земя за царския орел


Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Заглавие на проекта: Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)

 

Кратко заглавие: Земя за царския орел / LAND for LIFE

Цел на проекта: Възстановяване и подобряване на ловните местообитания на царския орел

Продължителност: Проектът е с продължителност 5 години (01.09.2015 - 31.08.2020).

 

Целеви райони:
Защитени зони от мрежата Натура 2000: Сакар, Дервентски възвишения, Западна Странджа, Адата – Тунджа, Каменски баир и Сините камъни – Гребенец.
 

Партньори:

Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България (координиращ бенефициент) и Агрофийлд ООД, Арт Ист  ЕООД, Биофийлд ООД, БВ Агро ООД, КИТ ООД, Лавенда ООД, Малбрег ЕООД, Сдружение „Природен Парк Сакар“, Одриси ЕООД и От Фермата ЕООД (асоциирани бенефициенти, фермери от ЮИ България).

 

Дейности: 

 • Разработване на план за възстановяване на разораните и обрасли пасища
 • Картиране на разораните пасища около гнездата на царските орли
 • Проучване на хранителния спектър на царския орел
 • Проучване на възможностите за естествено разселване на европейския лалугер
 • Разработване на Национален план за действия за опазване на европейския лалугер в България
 • Възстановяване на разорани пасища чрез засяване с тревни смески или естествено възстановяване на тревната покривка
 • Управление на възстановените пасища чрез паша на животни и косене
 • Възстановяване на обрасли с храсти пасища чрез частичното им премахване и възстановяване на мозаечния характер на местообитанията
 • Тестване на модели за управление на пасища в Натура 2000 и изготвяне на препоръки за бъдещите планове на управление на Натура 2000 зоните
 • Подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел чрез засаждане на дървета и изграждане на изкуствени гнезда
 • Пилотно разселване на лалугери в проектна Натура 2000 зона на мястото на изчезнала колония, следвайки най-съвременните методи за разселване на този вид бозайник
 • Популяризиране на природо-съобразното земеделие сред фермерската общност

 

Очаквани резултати

 • Разработен и тестван устойчив модел за управление на трайно затревени площи, които са хранително местообитание на царския орел
 • Възстановени 250 ха разорани пасища и ливади
 • Възстановени 550 ха обрасли с храсти пасища
 • Над 1400 ха пасища управлявани с природозащитна цел чрез създаването на моделни ферми, отглеждащи овце, крави и коне
 • Обучени фермери в природосъобразно управление на пасища от районите с царски орли
 • Подобрени знания за хранителния спектър на царския орел
 • 600 засадени дървета
 • 40 изкуствени гнезда за царски орли монтирани в подходящи местообитания
 • Разработен Национален план за действие за опазване на Европейския лалугер в България
 • Възстановена една изчезнала колония лалугери в Натура 2000 зона по проекта
 • Повишена подкрепа сред местните общности за опазването на царския орел

 

 

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 3 555 173 евро, 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на Европейската съюз и 25% от партньорите по проекта.
 

Сайт на проекта: www.LANDforLIFE.org

 

Снимки