Онлайн определител

ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници


сн. Диана Павлова/Карнавал на биоразбообразието в Бургас

Име на проекта:  ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници

 

Кратко име на проекта: ПрироДA

 

Целева аудитория:

 • Ученици – V-VII клас
 • Учители
 • Земеделски стопани
 • Ловци

 

Цели:

 • Повишаване на осведомеността за националната екологична мрежа Натура 2000;
 • Повишаване на разбирането и приемането на националната екологична мрежа Натура 2000 сред ученици, учители, земеделски стопани и ловци;
 • Повишаване на положителното отношение към националната екологична мрежа Натура 2000;
 • Повишаване на разбирането на социално-икономическите ползи от националната екологична мрежа Натура 2000;
 • Повишаване на информираността за националната екологична мрежа Натура 2000 като ключов елемент за по-високо качество на живот и по-висок стандарт на живот;
 • Насърчаване на застъпването на устойчиви традиционни практики в земеделието;
 • Насърчаване на ефективното използване на ловните ресурси в България.

 

Продължителност:2 години (септември 2016 – август 2018 г.)

 

Целеви район: 28 административни области в България

 

Изпълнител: Координиращ бенефициент е издателство „Просвета” АД, а партньори Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Просвета Либри” ЕООД

 

Дейности:

 • „Натура 2000 на колела” . Популяризиране на основните принципи и потенциала на националната екологична мрежа Натура 2000 за засилване на устойчивото развитие.
 • „Натура 2000 Imaginaria”. Изграждане на мрежа от класни стаи за стимулиране на детското въображение и изграждане на информираност за научната, икономическата и духовната стойност на природния капитал на ЕС.
 • Провеждане на национална медийна кампания за постигане на максимален обхват на проекта с цел популяризиране на екосистемните услуги на екологичната мрежа Натура 2000 като средство за устойчив и здравословен начин на живот.
 • Организиране и провеждане на “Натура 2000 Imaginaria идва в столицата”. Голямо събитие в София, което е част от културния календар на града.

 

Очаквани резултати:

 • Повишена е осведомеността за значимостта на екологичната мрежа Натура 2000 като ключов елемент за качеството на живот. Обхванати са 10% от земеделските стопани, 6,5% от учениците и 1% от учителите).
 • Засилено познаване от общностите в селските района на възможностите за генериране на доходи на място и подобряване на стандарта на живот чрез екологичната мрежа Натура 2000 (10% от земеделските стопани).
 • Промяна на образователната програма, чрез включване в нея на темата за екологичната мрежа Натура 2000. Присъствие на темата Натура 2000 в най-малко един предмет от учебната програма за всички класове.
 • Създаване на най-малко една мрежа от поддръжници на Натура 2000 (учителите), което да доведе до промяна в организационния капацитет.

 

Финансиране: Финансира се от програма LIFE на ЕС към направление „Информация и комуникация”