Онлайн определител

Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път
Проект: „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716)

 

Цел на проекта: опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) на Балканския полуостров, чрез редуциране на застрашаващите го фактори по време на гнездене, миграция и зимуване, както и подобряване на гнездовите местообитания на вида.

В България къдроглавият пеликан гнезди в езерото Сребърна и в блато Песчина на остров Персин. Поречието на река Дунав, Бургаските влажни зони и големите язовири в южната част на страната са едни от най-важните места, където видът се среща по време на миграция и зимуване.

 

Продължителност: 5 години и 7 месеца (01.09.2019 - 31.03.2025).

 

Целеви райони: В проекта са включени 27 Специално защитени зони от Натура 2000, които са ключови за пеликана по черноморско-средиземноморския прелетен път. В България Натура 2000 зоните, в които ще се извършват дейности са десет: „Сребърна“ BG0000241, „Комплекс Беленски острови“ BG0002017, „Шабленски езерен комплекс“ BG0000156, „Бургаско езеро“ BG0000273, „Комплекс Мандра-Пода“ BG0000271, „Атанасовско езеро“ BG0000270, „Комплекс Стралджа“ BG0002028, „Язовир Овчарица“ BG0002023, „Студен Кладенец“ BG0002013 и „Язовир Розов Кладенец“ BG0002022.

 

Партньори: Rewilding Europe (координиращ бенефициент), Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България (асоцииран бенефициент), Румънското орнитологично дружество SOR (асоцииран бенефициент), Гръцкото орнитологично дружество HOS (асоцииран бенефициент), Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене (асоцииран бенефициент), Rewilding – Украйна (асоцииран бенефициент) и Rewilding – Дунавска делта (асоцииран бенефициент).

 

Основни дейности: проучване на гнездовата, мигриращата и зимуващата популация на вида, опръстеняване и поставяне на сателитни предаватели, проучване и обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи, изграждане на нови гнездови местообитания, създаване на съвместни патрулни схеми с участието на държавни институции, информационни кампании сред рибари и ловци, изследване на проблема между арендатори и рибоядни птици, обучителни семинари, образователни и комуникационни дейности за широката общественост и др.

 

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 1 773 676 €, 75% от които се съфинансират от програмата Life на Европейския съюз и 25% от партньорите по проекта.

 

Повече и актуална информация на сайта на проекта.