Онлайн определител

Лагуната на живота


сн. Светослав Спасов

Заглавие на проекта: Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558

 

Кратко заглавие: „Лагуната на живота“ / The Lagoon of Life

 

“Лагуната на живота“ е нова възможност да се опази симбиозата човек-природа в Атанасовско езеро. Проектът е един от най-сложните и комплексни опити за възстановяване на местообитания и управление на крайбрежна влажна зона в Европа. Финансирането осигурено от Програма LIFE на Европейската комисия е поредното доказателство за високата консервационна стойност на езерото и за европейската му значимост, както и висока оценка за извършената досега работа за опазване на лагуната.

 

Цели на проекта:

 1. Да осигурим пълно възстановяване на екологичните процеси, поддържащи уникалното биоразнообразие на Атанасовско езеро
 2. Да създадем самоустойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочно опазване на лагуната Атанасовско езеро
 3. Да популяризираме ползите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро

 

Продължителност: 6 години (до 30.09.2024)

 

Целеви район: Натура 2000 зона Атанасовско езеро
 

Партньори:

Българска фондация Биоразнообразие (координиращ бенефициент)

Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България, Черноморски солници АД, „Заедно 2011“ (асоциирани бенефициенти)

  

Дейности: 

Подготвителни

 • Изработване на матрица за интегриран мониторинг на местообитание 1150*
 • Подготвителни дейности за извършване на възстановителните дейности по местообитанията
 • Проучване за създаване на устойчив финансов механизми, които да гарантират бъдещото опазване и управление на Натура 2000 зона Атанасовско езеро
 • Разработване на маркетингова стратегия за идентифициране на нови продукти / услуги от Натура 2000 зона Атанасовско езеро, които добавят стойност към услугите, предоставяни от  езерото
 • Разработване и прилагане на комуникационна стратегия на проекта и ежегодни комуникационни планове

Консервационни

 • Възстановяване на оптималния воден режим в местообитание 1150*
 • Намаляване на ефектите на фрагментацията в местообитание 1150*
 • Разработване и тестване на схема за установяване на въздействието на Ruppia maritima върху качеството на водите в местообитание 1150*
 • Създаване на благоприятни условия за голям воден бик (Botaurus stellaris) и други консервационно значими видове птици
 • Създаване на консервационен модел за повишаване на доходността/ добавената стойност на продуктите /услугите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро

Мониторинг

 • Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта върху голям воден бик (Botaurus stellaris) и други консервационно значими видове птици
 • Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта върху крайбрежните местообитания 1150*, 1310 и 1410
 • Мониторинг на социално-икономическото въздействие на проекта
 • Мониторинг на въздействието на проекта върху екосистемните функции на АЕ

Коминикационни дейности

 • Публичност на проекта
 • Kомуникационни дейности за информиране на обществеността и разпространение на резултатите
 • Обмяна на опит с други сходни проекти и организиране на LIFE platform meeting
 • Повишаване на капацитета за интегрирано управление на влажни зони
 • Промотиране на модела за повишаване на доходността/ добавената стойност на продуктите /услугите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро
 • Създаване на Надзорен и Обществен съвет на проекта и управление на работата им

 

Очаквани резултати

За да осигурим пълно възстановяване на екологичните процеси в езерото към 2024 очакваме:

 • Да бъде въведена и разработена система за активно управление на водния режим в Атанасовско езеро чрез 5800 м възстановени диги и 17 000 м минидиги, както и чрез 14 200 м почистени вътрешни солени канали.
 • Двадесет деградирали хектара от местообитанието 1150*Крайбрежни лагуни да бъдат възстановени, а над 720 ха да са с възстановени хидрологични и физико-химични характеристики.
 • Местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи тинести и пясъчни терени да се увеличи с 5,8 ха и допълнително 5 ха от него да бъдат възстановени.
 • Да бъде възстановен халофитния макрофит Ruppia maritima чрез реколонизацията му в най-малко 3 нови басейна с подходящи за вида условия и да бъде установено въздействието му върху биологичното качество на водите на 1150* в 5 водни басейна (40 ha).
 • Да бъде разработена, тествана и предложена на компетентните органи матрица за интегриран мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни 1150* в активни солници.
 • Да бъдат създадени благоприятни условия в местообитанието на големия воден бик (Botaurus stellaris) чрез възстановен воден режим, дизайниране на мозайка от микрохабитати, редуциране на тръстиковите масиви, подобряване на хранителната база и създаване на условия за почивка и нощувка.
 • Нов курс по управление на влажните зони да бъде включен в учебните програми на два университета и 80 студенти да бъдат обучени теоретично и  практически за работа във влажни зони.

 

За да бъде създаден устойчив механизъм за дългосрочно опазване на езерото очакваме:

 • Да се популяризират недостатъчно известните за тях екосистемни услуги, предоставяни от езерото;
 • Да се създадат 3 нови продукта/ услуги като модели за бъдещото развитие на продукти с добавена стойност;
 • Да се създаде специален фонд за опазване на езерото, ангажиращ бизнеса, който използва ресурсите му или иска да бъде в подкрепа.

 

Финансиране: Общият бюджет на проекта е 2,525,618 €, 75% от които се съфинансират от програмата LIFE на Европейската съюз и 25% от партньорите по проекта. Бюджетът е разпределен между партньорите както следва: Черноморски солници АД – 1 718 418 евро (68 %); БФБ – 606 665 евро (24 %), БДЗП – 107 202 евро (4%) и Заедно 2011 – 93270 евро (4 %).
 

Повече и актуална информация на сайта на проета.