bg

ПЗ Кованкая

ПЗ Кованкая

Природна забележителност Кованкая се намира в землището на с. Горно поле, община Маджарово. Обхваща живописни скални комплекси, сипеи, открити терени и храсталаци. Обявена е с основна цел опазване на редки и застрашени видове птици. Тук гнезди световнозастрашения египетски лешояд (Neophron percnopterus) както и над 30% от белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в България. Скалите са дом на голям брой петрофилни видове птици като синия скален дрозд (Monticola solitaris), скалната зидарка (Sitta neumayer), скалната (Ptyonoprogne rupestris) и червенокръстата лястовици (Hirundo daurica), алпийския бързолет (Apul melba) и черния щъркел (Ciconia nigra). От влечугите с най-голямо природозащитно значение са световнозастрашените шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca) костенурки и включените в националната Червена книга змиегущер (Ophisaurus apodus) и пясъчна (турска) боа (Eryx jaculus). В цепнатина в скалата през 2002г. е открито първото в Източни Родопи и едно от малкото в страната убежище на редкия булдогов прилеп (Tadarida teniotis)

Снимки:

30% от белоглавите лешояди в България гнездят в ПЗ Кованкая
Турската боа е единственият представител на змиите удушвачи в България, но на размер достига едва 60-70 см
Алпийски бързолет
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/