bg

ПЗ Кованкая

ПЗ Кованкая

Природна забележителност Кованкая се намира в землището на с. Горно поле, община Маджарово. Обхваща живописни скални комплекси, сипеи, открити терени и храсталаци. Обявена е с основна цел опазване на редки и застрашени видове птици. Тук гнезди световнозастрашения египетски лешояд (Neophron percnopterus) както и над 30% от белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в България. Скалите са дом на голям брой петрофилни видове птици като синия скален дрозд (Monticola solitaris), скалната зидарка (Sitta neumayer), скалната (Ptyonoprogne rupestris) и червенокръстата лястовици (Hirundo daurica), алпийския бързолет (Apul melba) и черния щъркел (Ciconia nigra). От влечугите с най-голямо природозащитно значение са световнозастрашените шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca) костенурки и включените в националната Червена книга змиегущер (Ophisaurus apodus) и пясъчна (турска) боа (Eryx jaculus). В цепнатина в скалата през 2002г. е открито първото в Източни Родопи и едно от малкото в страната убежище на редкия булдогов прилеп (Tadarida teniotis)

Внимание! В природната забележителност гнездят защитени видове птици. Те са чувствителни на безпокойство в периода на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

Молим ви да следвате някои важни правила:

·        не се качвайте и разхождайте по върха на скалите

·        не вдигайте прекалено много шум

·        ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове

·        следвайте само маркираните пътеки, където има такива

·        не увреждайте естествената растителност

Снимки:

30% от белоглавите лешояди в България гнездят в ПЗ Кованкая
Турската боа е единственият представител на змиите удушвачи в България, но на размер достига едва 60-70 см
Алпийски бързолет
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/