bg

ЗМ Патронка

Червена съсънка е защитен вид

Защитена местност "Патронка" се намира на южния бряг на река Арда, източно от град Маджарово. Обявена е през 1995г. по предложение и със съдействието на БДЗП. Тя обхваща едни от най-красивите и недостъпни части на долината на река Арда. Брегът е стръмен, покрит с дъбови гори, сред които мозаечно са разположени скални комплекси, единични скали и сипеи. В защитената местност се срещат 12 вида растения включени в Червената книга на България, сред които родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), стефанофия (Steffanophia daucoides), румелийско подрумиче (Anthemis rumelica), нежен лопен (Verbascum humile), а от защитените видове червената съсънка (Anemone pavonina). Защитената местност е от световно значение за опазване на орнитофауната като тук се срещат 77 вида птици. От видовете включени в Червената книга се срещат египетския лешояд (Neophron percnopterus), белоглавия лешояд (Gyps fulvus), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), черния щъркел (Ciconia nigra), осояда (Pernic apivorus) и др. Характерни представители на земноводните и влечугите са кафявата крастава жаба (Bufo bufo), стенния гущер (Podarcis muralis) и пепелянката (Vipera ammodytes). Защитената местност се обитава и от включената в Световния Червен списък видра (Lutra lutra). 

Внимание! В защитената местност гнездят защитени видове птици. Те са чувствителни на безпокойство в периода на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

Молим ви да следвате някои важни правила:

·        не се качвайте и разхождайте по върха на скалите

·        не вдигайте прекалено много шум

·        ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове

·        следвайте само маркираните пътеки, където има такива

·        не увреждайте естествената растителност

Снимки:

Черният щъркел се храни основно с риба
Родопският силивряк е наречен още Цветето на Орфей
Видра
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/