bg

Видове птици за наблюдение в района

Малък гмурец
Голям корморан
Малка бяла чапла
Сива чапла
Голяма бяла чапла
Нощна чапла
Малък воден бик
Черен щъркел
Бял щъркел
Ням лебед
Зеленоглава патица
Лятно бърне
Осояд
Черна каня
Морски орел
Египетски лешояд
Белоглав лешояд
Картал
Орел змияр
Тръстиков блатар
Ливаден блатар
Късопръст ястреб
Малък ястреб
Голям ястреб
Обикновен мишелов
Белоопашат мишелов
Малък креслив орел
Царски орел
Скален орел
Малък орел
Белошипа ветрушка
Керкенез
Вечерна ветрушка
Орко
Сокол скитник
Тракийски кеклик
Яребица
Пъдпъдък
Колхидски фазан
Крещалец
Ливаден дърдавец
Зеленоножка
Лиска
Речен дъждосвирец
Обикновена калугерица
Горски бекас
Голям горски водобегач
Див скален гълъб
Гълъб хралупар
Гривяк
Гургулица
Гугутка
Кукувица
Забулена сова
Чухъл
Бухал
Горска улулица
Кукумявка
Горска ушата сова
Козодой
Алпийски бързолет
Черен бързолет
Земеродно рибарче
Обикновен пчелояд
Синявица
Папуняк
Въртошийка
Малък пъстър кълвач
Среден пъстър кълвач
Голям пъстър кълвач
Сирийски кълвач
Черен кълвач
Зелен кълвач
Сив кълвач
Дебелоклюна чучулига
Късопръста чучулига
Качулата чучулига
Горска чучулига
Полска чучулига
Брегова лястовица
Скална лястовица
Селска лястовица
Червенокръста лястовица
Градска лястовица
Бяла стърчиопашка
Жълта стърчиопашка
Полска бъбрица
Горска бъбрица
Червеногърба сврачка
Черночела сврачка
Червеноглава сврачка
Белочела сврачка
Орехче
Пъстър скален дрозд
Син скален дрозд
Кос
Поен дрозд
Имелов дрозд
Червеногръдка
Южен славей
Домашна червеноопашка
Градинска червеноопашка
Ръждивогушо ливадарче
Сиво каменарче
Испанско каменарче
Ориенталско каменарче
Трустиково шаварче
Малък маслинов присмехулник
Голям маслинов присмехулник
Елов певец

Буков певец
Голямо черноглаво коприварче
Градинско коприварче
Голямо белогушо коприварче
Малко белогушо коприварче
Ястребогушо коприварче
Орфеево коприварче
Малко черноглаво коприварче
Червеногушо коприварче
Сива мухоловка
Дългоопашат синигер
Торбогнездещ синигер
Лъскавоглав синигер
Жалобен синигер
Голям синигер
Син синигер
Горска зидарка
Скална зидарка
Градинска дърволазка
Жълта овесарка
Зеленогуша овесарка
Скална овесарка
Градинска овесарка
Черноглава овесарка
Сива овесарка
Чинка
Зеленика
Щиглец
Обикновено конопарче
Черешарка
Домашно врабче
Испанско врабче
Полско врабче
Розов скорец
Обикновен скорец
Авлига
Сойка
Сврака
Чавка
Посевна врана
Сива врана
Гарван

 

 

 

 
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/