bg

ЗМ Черната скала

Червеноглава сврачка

"Черната скала" е най-голямата защитена местност в община Маджарово. Тя обхваща обширни територии от северния бряг на река Арда в землищата на селата Тополово. Горни Главанак и Горно поле. Защитената местност е обявена през 2001г. по предложение и със съдействието на БДЗП. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища. Тул цъфтят включвните в Червената книга черноморска ведрица (Fritiliaria pontica), тракийски магарешки бодил (Cardius thracicus), дребен и поречовиден лопен (Verbascum humile, V. roripifolia). 

Защитената местност е от съществено значение за опазването на редки и застрашени земноводни и влечуги - жаба дървестница (Hyla arborea), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanum). Плътността на змиегущера тук е една от най-високите в Източни Родопи. Орнитофауната също е изключително разнообразна. Гнездящите видове са 67, от които 22 са с неблагоприятен природозащитен статус в България. По скалите се размножават скалната зидарка (Sitta neumayer), сокола скитник (Falco peregrinus), синия скален дрозд (Monticola solitarius). Могат да се наблюдават също въртошийка (Jynx torquila), козодой (Caprimulgus europaeus), червеноглава сврачка (Lanius senator). От бозайните се срещат дивата котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes).

Внимание! В защитената местност гнездят защитени видове птици. Те са чувствителни на безпокойство в периода на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

Молим ви да следвате някои важни правила:

·        не се качвайте и разхождайте по върха на скалите

·        не вдигайте прекалено много шум

·        ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове

·        следвайте само маркираните пътеки, където има такива

·        не увреждайте естествената растителност

Снимки:

Жаба дървесница
Въртошийка
Лисица
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/