bg

ЗМ Гюргена

Трицветен нощник

Защитена местност "Гюргена" е разположена в землището на с. Габерово, община Маджарово. Обявена е през 2000г. по предложение и със съдействието на БДЗП и ГИЗП. Обхваща дол врязан във вулканични скали. В скалите има множество пещери, ниши и площадки, предоставящи убежища на редки видове животни. Склоновете на Гюрген дере са покрити с дъбовии гори, в които се срещат някои средиземноморски видове растения като бодлив залист (Ruscus aculeatus), жасмин (Jasminum fruticans). От защитените растения тук се среща родопската горска майка (Lathraea rhodopaea).

Херпетофауната е представена от смокът мишкар (Zamenis longissimus), големият стрелец (Dolichophis caspius). В района гнездят 36 вида птици. От тях с неблагоприятен природозащитен статус са черния щъркел (Ciconia nigra), черноглавата овесарка (Emberiza melanocephala), зеленогушата овесарка (Emberiza cirlus), козодоят (Caprimulgus europaeus) и др. Защитената местност е от голямо значение за опазване на прилепите. Тук се срещат 3 вида включени в Световния Червен списък - големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южния подковонос (Rhinolophus euryale) и трицветния нощник (Myotis emarginatus). Колонията на трицветния нощник през 1997г. е била около 7000 индивида, което е рекордно висока численост за колониите на този вид в Европа.

Снимки:

Черен щъркел
Родопска горска майка
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/