bg

ЗМ Момина скала

Горски сънливец

"Момина скала" е разположена на южния бряг на река Арда и обхваща части от землищата на гр. Маджарово и с. Бряговец. Защитената местност е обявена през 1995г., а през 2001г. по предложение на БДЗП територията и е увеличена със 760 ха. Включва високи до 150 скални комплекси, сипеи, пропасти, гори и пасища. На територията и попадат значими паметници на културата - две тракийски гробници, тракийско селище, скални ниши, жертвеник и др. Районът се характеризира с изключително разнообразие на флората и фауната. Тук са установени над 600 вида растения, над 300 вида нощни и дневни пеперуди и около 150 вида гръбначни животни. Сред тях има много редки и застрашени на национално, европейско и световно ниво. От растенията тук се срещат 16 вида, включени в Червената книга на България. Такива са пеперудоцветния салеп (Orchis papilionacea), стефанофията (Steffanophia daucoides), южното чапличе (Scandix australis) и нежния лопен (Verbascum humile).

Характерни представители на херпетофауната са горската дългокрака жаба (Rana dalmatina), шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашата костенурки (Testudo hermanni), стенният гущер (Podarcis muralis). Скалните комплекси са гнездовище на следните застрашени или с ограничено разпространение в България птици: скален орел (Aquila chrysaetos), син скален дрозд (Monticola solitarius), сивоглава овесарка (Emberiza cia), испанско каменарче (Oenanthe hispanica). Храсталаците се обитават от червеногушо коприварче (Sylvia cantilans), малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala). От бозайниците тук се срещат дивата свиня (Sus scrofa), дивата котка (Felis silvestris), горски сънливец (Dryiomys nitedula), обикновен сънливец (Glis glis) и др.

Внимание! В защитената местност гнездят защитени видове птици. Те са чувствителни на безпокойство в периода на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

Молим ви да следвате някои важни правила:

·        не се качвайте и разхождайте по върха на скалите

·        не вдигайте прекалено много шум

·        ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове

·        следвайте само маркираните пътеки, където има такива

·        не увреждайте естествената растителност

Снимки:

Скален орел
Червеногушо коприварче
Сивоглава овесарка
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/