bg

БДЗП обявява конкурс за сътрудник „Комуникации и връзки с обществеността“ за Източни Родопи
04.02.2015

БДЗП е първата неправителствена природозащитна организация в България, основана през 1988 г. Тя е партньор за България на BirdLIfe International – световна мрежа от природозащитни организации с представителства в над 100 страни по света и над 10 млн. поддръжници. БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места, както и за биоразнообразието като цяло. БДЗП работи за хората като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Във връзка с нарасналата нужда от комуникация и обратна връзка с ключовите публики в района на Източни Родопи, БДЗП обявява свободна позиция за

Сътрудник „Комуникации и връзки с обществеността“ за Източни Родопи


Обобщено описание на позицията:


1.    Изпълнява планираните дейности и мероприятия, съгласно Комуникационен план на проект „Помощ за египетския лешояд“ LIFE10 NAT/BG/000152 за периода април-септември 2015 г. в района на Източни Родопи (Маджарово, Хасково, Кърджали, Крумовград, Ивайловград и др.).

2.    Изпълнява дейността на аниматор в Природозащитния и информационен център на БДЗП „Източни Родопи“ (ПЗЦИР) за сезон 2015 г.:

•    Аниматорът ще е базиран в ПЗЦИР минимум 25 дни на месец.

•    Отговаря за посрещането и настаняването на посетителите в ПЗЦИР;

•    Запознава посетителите с изложбата и предоставя информация за биоразнообразието на Източни Родопи и лешоядите като негов символ;

•    Организира игри за деца, посетители на центъра. Осигурява и следи за тяхната безопасност;

•    Популяризира дейностите на проект „Помощ за египетския лешояд“ и всички дейности на БДЗП в Източни Родопи; 

•    Взема активно участие при организирането и провеждането на образователни и природозащитни дейности на БДЗП в района;

•    Подготвя информационни материали и новини от Източни Родопи на уебсайта и Facebook профила на проекта, както и на страниците на ПЗЦ „Източни Родопи“; следи за обновяването на информацията и подпомага цялостната поддръжка на уеб страниците.
•    Инструктира, координира и подпомага логистично доброволците, постъпили в ПЗЦИР. Осъществява контрол и носи отговорност за тяхната работа.
•    Дава предложения, подпомага и участва във всички дейности, свързани с поддържането на ПЗЦИР и прилежащото дворно пространство. Своевременно информира Управителя на центъра при възникнали проблеми и подпомага тяхното отстраняване.
•    Отговаря за информационната част на центъра и цялостната поддръжка на информационната зала. Отговаря за съхранението и продажбата на информационните материали и сувенири; Отговаря за съхранението и правилното използване на поверената му оптична техника. Отговаря за съхранението, поддръжката и отдаването под наем на наблюдателна техника, велосипеди, каяци; 
•    Води стриктна отчетност за поверените му активи, за реализираните продажби, за отдаването под наем на екипировка, собственост на центъра; Води статистика по предварително зададен формат за посетителите на центъра и информационната зала;
•    Отговаря и води отчетност за събирането на дарения за природозащитни дейности и събирането на входната такса на информационната зала.
3.    Активно комуникира с приоритетните целеви групи в района според Комуникационен план на проект „Помощ за египетския лешояд“, като организира и участва в комуникационни събития в ПЗЦИР и в различни селища в проектните зони на територията на Източни Родопи.

4.    Разпространява печатни материали за повишаване на обществената информираност и ангажираност в целевата зона;
5.    Представя проекта пред медии, институции и местни общности;
6.    Подпомага поддържането на аудио-визуалния архив за осъществяването на проектните дейности.
7.    Подготвя месечни отчети и други отчети при поискване от Ръководителя на проекта, Изпълнителния директор и Управителя на ПЗЦИР;
8.    При изпълнение на задълженията си комуникира и координира своите действия с Ръководителя на проекта, Отговорника по комуникации и връзки с обществеността и с Управителя на центъра.


Условия за кандидатстване

Кандидатите подават следните задължителни документи:

-    Професионална автобиография
-    Мотивационно писмо

Кандидатите подават следните препоръчителни документи:

-    Препоръки от предишни работодатели
-    Презентация с комуникационни и образователни събития и програми, които са организирали или изпълнявали

Кандидатурите се подават до 28.02.2015г. на:

Ваня Георгиева
Администратор на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“)
vanya.georgieva@bspb.org

Йорданка Горанова
Отговорник Комуникации
iordanka.goranova@bspb.org

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/