bg

Защитени територии

Защитени територии в района на Маджарово

Съгласно Закона за защитените територии на Република България са въведени специфични ограничения на човешките дейности в рамките на защитените територии. Тяхното неспазване може да има пагубен ефект върху защитените видове, които се срещат в тях.

Извисяващи се скали, от които се разкрива прекрасна гледка, стари тракийски ниши и храмове, поляни, отрупани с цветове на орхидеи, главозамайващи меандри и примамващи речни пясъчни плажове… Природата на Източните Родопи привлича хора от цялата страна и не само. Но природата на Източните Родопи е дом, а всеки който пристъпи прага му - гост.

Затова ние от Българско дружество за защита на птиците призоваваме да бъдете изключително внимателни, докато сте в досег с дивия свят на едно от най-важните местообитания в страната ни за редица редки и изчезващи видове птици. Безпокойството на птиците в местата, които обитават, продължава да бъде една от сериозните заплахи, които поставят съществуването на някои видове под въпрос, каквито са лешоядите. Все по-лесният достъп до места от дивата природа води до повсеместно безпокойство, което се отразява пагубно върху размножаването и оцеляването, особено на младите птици. Човешкото присъствие в близост до гнездата на лешоядите може да прогони възрастните птици и да стане причина за изстиване на яйцето или загиване на малкото, което е силно зависимо от закрилата на своите родители. Египетските и белоглавите лешояди са силно чувствителни към човешко присъствие в радиус от около 400 м около гнездата им. Свидетели сме на редица случи, в които двойки напускат завинаги гнездото и територията, която видът е обитавал от стотици години, именно заради човешко безпокойство.

Екстремни спортове като скално катерене, парапланеризъм, любители на офроуда и други са причина за напускането на гнезда от лешоядите и други редки видове птици. В страната има много подходящи места за практикуване на подобни спортове, но все по-малко подходящи такива за гнездене на тези редки видове.

Най-чувствителният на безпокойство период е времето на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

Молим ви да следвате някои важни правила за закрила на дивия свят:

·        информирайте се за защитените територии около вас и в районите, в които планирате посещения както и за ограниченията в тях

·        не се качвайте и разхождайте по върха на скалите

·        не вдигайте прекалено много шум

·        ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове

·        следвайте само маркираните пътеки, където има такива

·        не увреждайте естествената растителност

В България има 6 категории защитени територии - резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

Най-строгата категория защитени природна територия е резерват. В резерватите се съхраняват уникални естествени екосистеми., включващи характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. В резерватите са забранени всякакви дейности с изключение на тяхната охрана. В Източни Родопи има 1 строг резерват - "Вълчи дол" 

За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. В защитените местности са забранени дейностисте, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, заради които са обявени. В Източни Родопи са обявени 20 защитени местности като 4 от тях са в района на Маджарово.

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа като скални форми, пещери, водопади, находища на вкаменелости и др. В природните забележителности са забранени всички дейности, които могат да нарушат естественото им състояние и намалят естетическата им стойност.

В поддържаните резервати се съхраняват екосистеми, включващи редки и застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. С цел възстановяване на популации на растителни и животински видове и условия на местообитанията им в тези резервати се провеждат поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности. Всякакви други дейности с изключение на охраната им са забранени. В Източни Родопи има 4 поддържани резервата - Женда, Чамлъка, Борака, Боровец.

Снимки:

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/