bg

Защитени територии

Защитени територии в района на Маджарово

В България има 6 категории защитени територии - резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

Най-строгата категория защитени природна територия е резерват. В резерватите се съхраняват уникални естествени екосистеми., включващи характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. В резерватите са забранени всякакви дейности с изключение на тяхната охрана. В Източни Родопи има 1 строг резерват - "Вълчи дол" 

За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. В защитените местности са забранени дейностисте, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, заради които са обявени. В Източни Родопи са обявени 20 защитени местности като 4 от тях са в района на Маджарово.

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа като скални форми, пещери, водопади, находища на вкаменелости и др. В природните забележителности са забранени всички дейности, които могат да нарушат естественото им състояние и намалят естетическата им стойност.

В поддържаните резервати се съхраняват екосистеми, включващи редки и застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. С цел възстановяване на популации на растителни и животински видове и условия на местообитанията им в тези резервати се провеждат поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности. Всякакви други дейности с изключение на охраната им са забранени. В Източни Родопи има 4 поддържани резервата - Женда, Чамлъка, Борака, Боровец.

Снимки:

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/