bg

Резерват Вълчи дол

Вълк

"Вълчи дол" е единственият строг резерват в Източни Родопи. Той се намира в Бойник планина, южно от язовир Студен кладенец. Резерватът е обявен през 1980г. по предложение на БАН и осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания - скали, пасища, храсталаци, дъбови и букови гори. Растителността в резервата е разнообразна. По-голямата част от горите са сухолюбиви - от благун, цер и космат дъб. Храстовата растителност заема големи площи. Характерни за резервата са съобществата на люляка (Syringa vulgaris), които заемат основно билните части. По скалните местообитания са разположени растителни съобщества с голямо видово разнообразие, в които влизат редица редки и ендемични видове като скален игловръх (Alyssum saxatile), испанска тлъстига (Sedum hispanicum) и др. Общо в резервата са установени 14 вида растения включени в Червената книга на България. Сред тях са родопския силивряк (Haberlea rhodopensis), родопската горска майка (Lathraea rhodopaea), сръбският ранилист (Stachys serbica) и др.

"Вълчи дол" се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици.  Тук са установени 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Районът на резервата е важно място за търсене на храна и почивка на световнозастрашените черен лешояд (Aegypius monachus) и царски орел (Aquila heliaca). Тук се срещат още гарван (Corvus corax), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), черен щъркел (Ciconia nigra), бухал (Bubo bubo). Влечугите и земноводните са 21 вида сред които змиегущер (Ophisaurus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis), тънък стрелец (Coluber najadum). От едрите бозайници се срещата вълкът (Canis lupus), дивата свиня (Sus scrofa), еленът  лопатар (Dama dama) и сърната (Capreolus capreolus).  

Внимание! Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки като е задължително предварително съгласуване на всяко посещение с РИОСВ Хасково.

Снимки:

Черен лешояд Снимка: Стефан Аврамов
Скален игловръх
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/