bg

Често допускани грешки и препоръки при мониторинг
10.12.2020

 

Настоящият материал е насочен към всички настоящи и бъдещи участници в мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). Целта му е да даде насоки при провеждането на мониторинг и препоръки за записване на наблюденията.

Избор на квадрат за броене на птици

Препоръките започват още с избора на място за броене, т.нар. квадрат. Когато избирате своя квадрат, имайте предвид, че за да успеете да посещавате мястото с удоволствие възможно най-дълго време, е добре квадратът да бъде на удобно място и лесно проходимо.

Изберете квадрата си, така че да може да стигате до него възможно най-рано сутрин когато птиците са най-активни. В това число, имайте предвид с какъв транспорт ще може да стигнете до мястото, ангажирате ли някой човек и ще може ли той да ви съдейства винаги, когато желаете. В оптималния вариант е най-добре да разчитате на собствените си сили, мястото да бъде в близост, до района, в който живеете или в близост до място, което посещавате често.

Проходимо ли е мястото? Има ли постоянни пътища или пътеки, които да ползвате? Това е важно, за да може да преминавате през квадрата по един и същи начин при всяко едно посещение. Не е допустимо, да променяте посоката на вървене или да пропускате някой участък от мястото. В случай, че част от мястото не е проходимо, изберете друг район. Ако през годините, част от квадрата ви се промени и стане недостъпен, е важно да уведомите координатора и да изберете нов район. В противен случай, наблюденията ви ще се различават между две посещения, тъй като ще включвате птици от много по-къс маршрут.

Препоръка: Веднъж избрали квадрата си и пътеките, по които ще провеждате броенето, не ги променяйте във времето, в което ще провеждате мониторинг. Ако се налага да се промени нещо, информирайте координатора и изберете друг квадрат.

Посещения

Изключително важно е, да се провеждат две посещения на всяко място. Първото препоръчваме да бъде в началото на м.Май, а второто, в началото на м.Юни. Това се налага, тъй като при първото посещение все още има птици, които мигрират и съответно взимаме предвид наблюденията от второто посещение. От друга страна, при второто посещение вече има много птици, които са излюпили своите малки и е трудно да се отчете реалния брой на гнездящите двойки. Затова, взимаме предвид наблюденията от първото посещение.

Препоръка: Запознайте се с мястото преди същинското броене и видовете в него като го посетите предварително.

Пример за късно мигрираща птица е ръждивогушото ливадарче, което все още мигрира дори в началото на м.Май. Затова, при него ползваме данните от второто посещение. От друга страна, обикновеният скорец вече се струпва на ята с млади птици, които следва да не се записват при броене. Съответно, за оценяване състоянието на скореца, взимаме предвид данните от първо посещение.

ВАЖНО: В никакъв случай, НЕ записвайте млади индивиди.

При обхождане на квадрата ви, се старайте да вървите с постоянно темпо без да се задържате дълго време на едно място. Важно е, това темпо да е еднакво при всички посищения.

Видови особености

Обикновената кукувица е изключително потаен вид, който често чуваме от далече. В същото време обаче, наблизо намиращи се птици, често променят своето местоположение без да можем да ги видим. Затова, имате предвид, че един квадрат за мониторинг е допустимо да има 1-2 пеещи мъжки птици. Ако чувате птици в един и същи район, но не по едно и също време, е напълно възможно да става въпрос за едни и същи индивиди. Препоръка: За да сте сигурни, че птиците са различни, изчакайте да се обадят едновременно.

Обикновеният пчелояд е една от най-масовите птици у нас. Важно е да се знае, че тя гнезди на колонии, които често са в отвесни брегове. Ако във вашия квадрат имате такава стена, то тогава може да запишете местоположението и като отбележите броя индивиди. Ако обаче регистрирате само преминаващи птици, които не гнездят в квадрата ви, то тогава може да ги отбележите в категорията F или дори да не ги отбелязвате, тъй като целта е да се записват само наблюденията от квадрата.

Полска чучулига е вид, който "оглася" своята гнездова територия от въздуха. При отбелязване на разстоянието до птицата, имайте предвид, че е важно да запишете птицата в категориите от 1 до 3, а не в категория F - птица в полет.

Въртошийката е вид, който се обажда по време на миграция. Тя е трудно видима и най-често се регистрира по звук. 

Вранови птици, които гнездят на колонии и само преминават през квадрата, не е редно да се записват или да се записват само в категорията за разстояние „F - птици в полет". Възможно е да имате обаче гнездо на гарван в някой стълб от електропреносната мрежа, така че проследете го, за да се уверите, че птицата е местна.

ВАЖНО:

  • Ако знаете, че някоя птица е само преминаваща през квадрата ви, НЕ я записвайте или я запишете в категорията F - птици в полет.
  • Ако не сте сигурни във вида, НЕ го записвайте.

 

Отчитане на разстоянието до птиците

Отчитането на разстоянието до птиците е важно, за да преценим дали те реално гнездят на територията на квадрата или само преминават през него. Птици, които покриват големи разстояние в полет е напълно възможно да не гнездят в площадката ви. Това може да бъдат вранови птици, грабливи птици, пчелояди, чайки, чапли и други. Тези птици, отбележете в категория F, или ако сте сигурни, че изобщо не гнездят в квадрата ви, не ги записвайте.

От друга страна, ако при вървене, подплашите някоя птица, я запишете в категорията на разстоянието (1 - до 25м, 2: 25-100м,), а не в категорията F.

Отчитането на разстоянието става като се измерва разстоянието от птицата до пътеката/пътя, по който минавате, а не спрямо разстоянието до вас. Така например, ако виждате една птица на 80 метра от вас, но тя е близо до пътя, следва да я запишете в категория 1, 0 до 25м, а не в категория 2: 25-100м.

 

Част от деня

Препоръчваните часове за посещение на квадратите и преброяване на птиците в тях е около час след изгрев.

Проучвания показват, че 70% от териториите на гургулици се регистрират по пеещи птици през първите два часа от деня след изгрев, докато по-малко от 30% се отчитат през останалата част на деня (Calladine, et.al. 1999).

 

Ползване на приложението SmartBirds Pro.

SmartBirds Pro е предпочитаният начин за записване на наблюдения, тъй като предоставя висока точност и бързина при записване и предаване на наблюденията. В частта „Методика" има подробно описание как да се ползва приложението, но ето основните:

-          При стартиране на приложението, изберете Методика: „Пълен списък" и натиснете „Начало";

-          Като натиснете върху картата на екрана за първи път, изберете „Мониторинг на обикновените видове птици". Ако изберете друго поле, наблюденията ви няма да бъдат включени в анализите;

-          От големите сини бутони, можете да изберете 6 от най-често срещаните видове в квадрата. За да смените видът, натиснете избран бутон и задръжте закратко. При показване на списък с видове, изберете желаният от вас вид. Направената селекция за всеки бутон се пази на вашето устройство и е специфична за вашите нужди.

-          Изберете разстоянието до птицата, съгласно особеностите посочени горе.

-          Изберете броя на видяните птици. Ако не наблюдавате колония, не е обичайно да наблюдаване повече от 2-3 индивида. В случай, че виждате повече птици, се уверете, че не става въпрос за мигриращи птици, които само преминават над квадрата ви.

-          При първият запис, е необходимо да изберете номер на Площадка от падащото меню. В случай, че броите повече от едно място, проверете дали се намирате в правилния квадрат.

Препоръка: При начало на мониторинг, изберете „Мониторинг на обикновените видове птици."

 

В заключение

Спазването на тези насоки на наблюдение са важни, за коректното отчитане на промени в състоянието на птиците. За инициативата е от ключово значение да се спазва описаната методика колкото се може по-точно. По този начин, ще успеем да отчитаме реална промяна в състоянието на птиците, а не промени, дължащи се на грешки на наблюдателя.

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook