bg
< Назад

Качулата чучулига (Galerida cristata)

Тенденция на популацията: Стабилна

Описание
Дължина на тялото: 17 - 19 см. Размах на крилата: 30 - 35 см
Оперението е сиво-кафяво, опашката е преобладаващо тъмна със сиво-кафява среда и кафяви крайни пера. От другите чучулиги се отличава по ясно видимата качулка на главата.

Храна и местообитания
Храни се с насекоми и семена, които намира по земята. Обитава пасища, степи, пустеещи земи, често в близост до пътища и други участъци без растителна покривка. Навлиза и в селищата, а през зимата - и в покрайнините на големите градове.

Гнездене
Гнездото е на земята. Снася 3 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България
Среща с в цялата страна, с изключение на високите планини и обширните горски райони.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Интензификация и химизация на земеделието, изораване на пасищата и синорите.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Полска чучулига, късопръста чучулига, горска чучулига.

 

Информация:

- ARKive

- Определяне на вида по пол и възраст


Снимки:

Качулата чучулига (Galerida cristata) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Качулата чучулига (Galerida cristata) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Качулата чучулига (Galerida cristata) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Качулата чучулига (Galerida cristata) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Качулата чучулига (Galerida cristata) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Качулата чучулига (Galerida cristata)  млада, Йордан Христов; http://www.naturemonitoring.com/
Качулата чучулига (Galerida cristata), Йордан Христов http://www.naturemonitoring.com/
Тенденция на популацията на качулата чучулига (Galerida cristata) за периода 2005 - 2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook