bg
< Назад

Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major)

Тенденция на популацията: слабо нарастваща

Описание
Дължина на тялото: 23 - 26 см. Размах на крилата: 38 - 44 см
От другите пъстри кълвачи се разпознава по размера, черната ивица, която достига до края на тила и продължава надолу към раменете и към предната част на гърдите. Друг основен белег е наситено червеното подопашие и светлият, без напетнявания корем. Мъжките са с червено петно на тила, а женските не. Младите имат червено теме, но също са без напетнявания по гърдите и корема, което ги отличава от другите кълвачи.

Храна и местообитания
Храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена на дървета и плодове. Обитава широколистни и иглолистни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 4 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и старите дървета в населените места.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач.

 

 

Допълнителна литература:

- Nest site selection of the Great spotted Woodpecker (Dendrocopos major) in Saaremaa (на английски).

Снимки:

Голям пъстър кълвач (Dendrocopus major) - женски,  Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Голям пъстър кълвач (Dendrocopus major) - мъжки,  Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Голям пъстър кълвач (Dendrocopus major) Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Голям пъстър кълвач (Dendrocopus major) - женски, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), Йордан Христов

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook