bg
< Назад

Сойка (Garrulus glandarius)

Тенденция на популацията: Стабилна

Описание
Дължина на тялото: 32 - 35 см. Размах на крилата: 54 - 58 см. Сиво-кафява птица с тъмни краища на крилата и черна опашка. Покривните пера на надкрилията са металиковосини с черни резки. Има ясно видим черен мустак, кръстът и подопашието са бели.

Храна и местообитания
Всеядна, растителната храна преобладава - семена, плодове, жълъди, но през пролетта и лятото яде и насекоми, гущери, дребни гризачи, яйца и малки на пойни птици. През есента прави запаси за зимата от жълъди, лешници и орехи и така спомага за разпространяването на тези дървесни видове и възобновяването на горите. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, ивици от дървета и храсти, крайречни гори и храсталаци, овощни градини, паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнездото е изградено от клони и обикновено е разположено в горната част на короните на дърветата. Снася 5 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април- юни.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на някои безлесни земеделски райони на Дунавската равнина и Тракийската низина.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Сокерица, папуняк.

 

Снимки:

Сойка (Garrulus glandarius) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сойка (Garrulus glandarius)  - Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Сойка (Garrulus glandarius)  - Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на сойката (Garrulus glandarius) за периода 2005 - 2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook