bg
< Назад

Зелен кълвач

Тенденция на популацията: стабилна

Широко разпространен вид едър кълвач, срещащ се в цялата страна.

Описание

Едър кълвач. Дължина на тялото: 30 - 36 см; размах на крилете: 45 - 51 см. Възрастните птици са със зелено тяло и криле, по-светли отдолу, с по-светлозелен до жълт кръст. Темето и тилът са червени и при двата пола; около окото има черно петно. Мустакът в основата на клюна е основният белег за различаване на двата пола; при мъжките птици той е с червена сърцевина, докато при женските е изцяло черен. Първостепенните и второстепенните махови пера с прекъснати напречни бели ивици. Младите птици в голяма степен наподобяват възрастните, но с черно напетняване по главата, гърлото, гърдите и корема и бяло - отгоре на тялото. Има типичния за повечето видове кълвачи вълнообразен полет. Песента му се състои от ясно, пронизително „кискане" с равномерна сила (за разлика от това на сивия кълвач, което затихва и отслабва към края).

Разпространение и численост

Постоянен вид за България, разпространен в цялата страна с изключение на най-високите части на планините, с неравномерно разпространение; числеността му се оценява на 10 000 - 30 000 двойки.

Гнездене

Гнезди в хралупа, която дълбае сам - основно мъжкият, в продължение на две седмици до месец. Хралупата е разположена в стволовете на дървета на произволна височина; сред предпочитаните дървета са дъбове, букове, върби, овощни дървета. Размер на мътилото: 4 - 6 яйца, малките се излюпват след около 20 дни и напускат гнездото до 24 дни по-късно.

Местообитание

Зеленият кълвач се среща в разнообразни горски местообитания от морското равнище докъм 1 700 м., включително и в паркови насаждения и градски градини и в овощни градини, както и в земеделски райони с пасища.

Хранене

Храни се предимно с мравки - както възрастни екземпляри, така и ларви. Поради това сравнително често може да бъде наблюдаван и на земята. Поглъща и други видове насекоми.

Значение

В България видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Както всички видове кълвачи, зеленият кълвач има ключово значение поради хралупите, които дълбае и които впоследствие могат да бъдат заети и от много други видове хралупогнездещи птици, дребни бозайници и безгръбначни.

Сходни видове

Сив кълвач (Picus canus)

 

текст: Александър Маринов - Санчо

Снимки:

Зелен кълвач (женски), снимка: Йордан Христов, danbirder.blogspot.com
Зелен кълвач (женски), снимка: Йордан Христов, danbirder.blogspot.com
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook