bg
< Назад

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Тенденция на популацията: Неопределена


Описание
Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132  см
Най-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда характерна светла ивица през гърдите. Оперението му може да варира от светло до тъмнокафяво.

Храна и местообитания
Храни се основно с полевки и други дребни гризачи, но също така и с насекоми, земни червеи, влечуги, земноводни и дребни пойни птици. При липса на друга храна се храни и с умрели животни. Обитава гори в близост до открити пространства, мозаечни местообитания от ливади, пасища, орна земя с ивици от дървета и крайречни гори.

Гнездене
Гнездото е разположено в короната на дървета, най-често в окрайнини на гора, но понякога и в по-малки групи от дървета сред открити пространства. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. 

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, като през размножителния период не е установен в обширни безлесни райони с преобладаващи обработваеми площи. По-чест в полупланинските райони, където има разнообразни местообитания от гори, ливади, пасища и обработваеми земи.

Миграция и зимуване
У нас се среща целогодишно. Птиците от Северна Европа зимуват в южните част на континента, включително и в България. През зимата е многоброен в открити земеделски райони, често в близост до пътища и магистрали.

Заплахи
Използването на отрови срещу гризачи и други химикали в селското стопанство, унищожаване на гнездата при горскостопански дейности, безпокойство през размножителния период, бракониерски отстрел, смъртност от токови удари при кацане върху необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Осояд, белоопашат мишелов, северен мишелов.  

Снимки:

Обикновен мишелов (Buteo buteo) Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Обикновен мишелов (Buteo buteo) Йордан Христов, http://danbirder.blogspot.com/
Обикновен мишелов (Buteo buteo) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Обикновен мишелов (Buteo buteo) Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция в популацията на обикновения мишелов (Buteo buteo) в България за периода 2005 - 2014  г.

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook