bg
< Назад

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща

Описание
Дължина на тялото 21-24 см с размах на крилете 34-40 см и тегло 65-80 гр. Различава се от останалите кълвачи по черната ивица на врата, която свързва клюна и раменете, без да достига до тила. Също така, подопашието е бледо червено до розово, докато при големия пъстър кълвач то е наситено червено. Мъжките имат червено оцветяване по тила подобно на това при големия пъстър кълвач, а женските нямат. Младите имат червено теме с черен кант по края.

Обаждането наподобява това на големия пъстър кълвач, но е по-‘омекотено'.

Разпространение и численост
Среща се основно в Централна и Югоизточна Европа, където е концентрирана по-голямата част от популацията на вида. Европейската му популация е оценена на над 530 000 двойки. В Близкия Изток от Турция до Кавказието и Иран обитава дъбови гори и разнообразие от открити местообитания. От края на 19 век е започнал да се разпространява на Балканския полуостров и Централна Европа.

В България популацията на вида е оценена на 14-25 000 двойки. Среща се в цялата страна с изключение на високите части на планините. Почти във всяко селище гнездят минимум 3 дв като броят им е по-висок в по-големите населени места особенно в равнинни райони.

Гнездене
Снася между 4 и 7 яйца като обикновено отглежда само едно поколение в периода Април - Юни. Яйцата се снасят през Април и се мътят 11-12 дни и от двамата родители през деня, но само от мъжкия през нощта. Гнездото си прави в стъблото на дърво или негови дебели и сухи клони, така че вътрешността му да бъде с поне 20 см широчина. Една хралупа се ползва само веднъж тъй като в нея се натрупват паразити. Честo обаче, птицата може да прави по няколко гнезда на едно и също дърво през следващи години. Обикновено гнездото се прави от мъжката птица без да се постила никакъв гнездови материал.

Най-активен вокално е през март, април и септември - октомври. Това е предпоставка за намалено регистриране на вида по време на броенето на птиците в площадките за МОВП. Затова е необходимо участниците в инициативата да се вглеждат повече и да се вслушват за контактните обаждания на вида.

Местообитание
Обитава паркове и градини в населени места, овощни градини, открити райони с единични и групи дървета. Предпочита ивици дървета, храсти и мозайки от тях като не е задължително те да бъдат в близост до населени места. Най-чест е от 0-700 м н.в., но в отделни селища се среща и до 1250 м н.в. Тези предпочитания към местообитанието донякъде различават вида от големия пъстър кълвач, който е привързан към по-гъсти гори и по-рядко се среща в разпокъсани местообитания.

Хранене
Храни се с ларви и възрастни на насекоми, семена и плодове. Локализира насекомите под кората на дърветата по звука, който насекомите издават. След това пробива дупка в кората на дървото и издърпва насекомото с дългия си език.

Снимки:

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus) - мъжки, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus) - женски, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на Сирийски пъстър кълвач в България за периода 2005 - 2021
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook