bg
< Назад

Домашно врабче (Passer domesticus)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща

Описание
Дължина на тялото: 14 - 16 см. Размах на крилата: 20 - 22 см. Има кафяв гръб и сива долна страна на тялото. Темето е сиво, докато при останалите врабчета то е кафяво. Бузата също е сива. Мъжките са с черен нагръдник.

Храна и местообитания
Храни се предимно със семена на диви и културни растения и насекоми, които са важни за изхранването на малките. В градска среда яде и остатъци от зърнени храни. Синантропен вид (свързан с човека). Обитава предимно населени места, но се среща и извън тях в овощни градини, скалисти места, ивици от дървета и храсти в открити райони, изоставени сгради и др.

Гнездене
Гнезди най-често под керемиди на покриви, кухини по сгради и улични стълбове, но също така и в хралупи на дървета, гнезда на градска лястовица и др. Снася 3 - 7 яйца, има между 1 и 4 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на високите части на планините и районите без населени места.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Застрояване на зелените площи в градовете, третиране на парковете и градините с пестициди, разрушаване на гнездата при ремонт на сгради.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Испанско врабче, полско врабче, обикновена чинка.

 

 

Литература:

- Причините за намаляването на домашното врабче във Великобритания (докторат на англ. ез.)

- Разпространение и предпочитания на домашното врабче към местообитанията в градска среда. (доклад на Британския орнитологичен тръст на англ.ез.)

Снимки:

Домашно врабче (Passer domesticus) - мъжко, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Домашно врабче (Passer domesticus) - мъжко,  Светослав Спасов  http://www.natureimages.eu/
Домашно врабче (Passer domesticus) - мъжко, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Домашно врабче (Passer domesticus) - женско,  Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Домашно врабче (Passer domesticus) - женско,  Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на домашно врабче (Passer domesticus) в България за периода 2005 - 2021

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook