bg
< Назад

Гугутка (Streptopelia decaocto)

Тенденция на популацията: Стабилна

Описание
Дължина на тялото: 31 - 34 см. Размах на крилата: 48 - 56 см
Често срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и белите върхове на опашката.

Храна и местообитания
Храни се със семена и издънки по земята. Обитава населени места, паркове, градини, земеделски стопанства и индустриални зони със запазена дървесна растителност.

Гнездене
Гнезди по дървета, улични лампи и сгради. Снася 2 яйца, има 2 - 3 поколения годишно.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, без планинските и полупланинските райони.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на дърветата и храстите в населените места, хищничество от домашни котки, употреба на семена, третирани с отрови за борба с гризачите, отстрел.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Гургулица, скален (полудив) гълъб.

Любопитни факти

България е мястото, където видът е бил открит за пръв път за науката.

Снимки:

Гугутка (Streptopelia decaocto) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Гугутка (Streptopelia decaocto)  - Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция в популацията на гугутката в България за периода 2005 - 2021
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook