bg
< Назад

Южен славей (Luscinia megarhynchos)

Категория на тенденцията: Слабо увеличаваща

Описание
Славеят е дребна птица с размер 15-16см. Горната част на тялото е светло кафява с изключение на опашката,която има по-скоро ръждив оттенък. Гърдите и корема са по-светли и имат кремав цвят. Тялото е елегантно и издължено. Краката са светли. Клюнът е тънък с тъмен цвят.

Разпространение и численост
Разпространен почти в цялата страна с изключение на високите части на Рила, Пирин, Родопите и Стара планина. Широко разпространен вид, чиято численост в България възлиза на между 200 и 500 хиляди двойки (Атлас на гнездящите птици в България). Най-често вида се среща до около 600 м н.в. и по рядко до около 850 м н.в. Често регистрирането на вида в МОВП площадките се затруднява от това, че славеят е много потайна птица и е трудна за наблюдение. Но пък лесно може да бъде локализиран по изключително мелодичната и характерна песен.

Местообитания
Славеят гнезди предимно в равнинни влажни долини с гъсти храсталаци, в които често намира убежище. Среща се покрай различни водоеми обрасли с дървета и храсти. Може да бъде наблюдаван и в градски паркове и градини. Предпочита широколистни гори богати на подлес от храсти в близост до вода.

Хранене
Славеят е изключително насекомоядна птица. Храни се с различни насекоми и техните ларви  както и с други безгръбначни.

Гнездене
Гнезди в гъстите клони на ниски дървета и храсти в подлеса. Гнездото се построява от женската, след като двойката вече се е формирала. Това показва че гнездото не се използва от мъжките, като подход за привличане на женските както правят някои видове птици. Формата на гнездото е чашковидна и е изградено от стебла на треви, коренчета, мъхове, лишеи и е застлано с мъх и пера. През април като през май женската снася между 4-6 яйца оцветени в маслиненозелено и изпъстрени с кафяви петна..

Миграция
Славеят започва миграцията през септември и зимува в Южна Африка, а се завръща през април. Напролет, първи пристигат мъжките птици. Учени са забелязали закономерност, че птиците, които пристигат на местата за гнездене по-рано имат по-голям шанс да привлекат женските от тези които пристигат по-късно.

Поведение
Славеят е предимно моногамен вид, но има единични случаи, когато е регистрирана и полигамия. Обикновено, двойките се формират за един сезон като в редки случаи през следваща година може да се формира двойка от същите птици.

Мъжките обикновено пеят от ниските клони на храстите, но понякога пее и от по-открити места. Интересно е, че през деня пеят основно мъжките, които са част от двойка, а през нощта: тези не се размножават. Тази закономерност позволява на учените да изчислят броя на гнездещи двойки в дадена територия. Рано сутрин, когато се препоръчва участниците в МОВП да броят своите площадки, пеят както размножаващи се мъжки, така и тези които не се размножават. Интересно е че всяка година, близо 50% от мъжките остават неразмножаващи се. Така тези птиците продължават да пеят активно през цялото лято, докато тези които се размножават намаляват времето, в което пеят. В резултат, установените птици които се размножават са около две трети от тези, които не се размножават (Амрхейн и др. 2007 ). Това показва, че ако участниците в МОВП направят второто броене на площадката си сравнително късно през годината (средата на Юни), по всяка вероятно установените славеи не се размножават и не са направили двойка.

Снимки:

Тенденция на популацията на южен славей за периода 2005 - 2021

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook