bg
< Назад

Чавка

Категория на тенденцията: Слабо намаляващаШироко разпространена вранова птица, срещаща се в цялата страна с изявено синантропно поведение.

Описание
Най-дребната вранова птица в България, известна още и с името „гарга". Дължина на тялото: 30 - 34 см; размах на крилете: 64 - 73 см. Изцяло тъмно оперение, което отдалеч изглежда черно; в действителност много тъмносиво до черно, лъскаво и иризиращо. По-светлосиви шия, бузи и тил. Клюнът и краката са черни, ирисът на окото е светлосиво-синкав. Няма полов диморфизъм. Изключително социална птица, която търси храна на ята, гнезди в колонии, а зимно време образува смесени нощувки със сиви и посевни врани, често в градски паркове и градини. Шумна, с богат набор обаждания, между които „кяу", „чав", откъдето идва и звукоподражателното й име.

Разпространение и численост
Постоянен вид, разпространен в цялата страна докъм 1200 м н. в. Числеността му се оценява на 75 000 - 250 000 двойки.

Гнездене
Строи полузакрити гнезда в разнообразни кухини: в природата - хралупи в дървета, цепнатини и пролуки в скални местообитания; в близост до човека - комини, тавани, подпокривни пространства, стрехи и др., в които натрупва нестройно клонки. Гнезди в колонии, двойките се формират до живот. Женската снася 4 - 5 яйца, които мъти 17 - 18 дни. Малките напускат гнездото около месец след излюпването си.

Местообитание
Чавката се среща почти в цялата страна; има предпочитания към равнинните и полупланински местообитания в близост до земеделски земи и човешки селища. Изявено синантропен вид; типично поведение е нощуването в градски паркове зимно време.

Хранене
Подобно на повечето вранови птици и чавката е всеяден вид с опортюнистични наклонности. Храни се с различни безгръбначни, които често търси, разхождайки се по затревените площи, но също и с дребни гръбначни, млади на други видове птици, яйца, мърша, семена, плодове и др.

Значение и статус
В момента с относително стабилна популация. В миналото видът страдал от възприятието за врановите птици като „вреден" дивеч и последващия им отстрел, както и от интензивната обработка с различни пестициди в селското стопанство.

Сходни видове
Сива врана (Corvus cornix) и посевна врана (Corvus frugilegus).

 

Текст: Александър Маринов - Санчо

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook