bg
< Назад

Червенокръста лястовица

Тенденция на популацията: неопределена

Описание
Прелетна пойна птица. Дължина на тялото: 14 – 19 см (вкл. 3 – 5 см опашка). Дългокрила, изящна птица с малка глава и дълга, силно врязана опашка (при градската лястовица опашката е късичка). Отгоре крилете и опашката матови, тъмнокафяви до черни, темето, раменете и тялото лъскаво черни със синкав оттенък; кръстът ръждиво-червен (при градската лястовица е бял); тилът (задната част на главата) ръждиво-червен (при селската лястовица е черен). Тялото отдолу бледоръждиво със светло надлъжно напетняване; подопашката и опашката отдолу черни (при селската лястовица са бели). Младите с цялостно по-бледо оперение на светлите части на тялото и с по-къси крайни опашни пера.

Разпространение и численост
Прелетен вид, зимува в тропическа Африка (долита през април, отлита през септември – октомври); със средна численост, размерът на популацията се оценява на 15 000 – 25 000 двойки. Разпространен в цялата страна, но с по-голяма гъстота в планините (Рило-Родопски масив, Източна Стара планина), по-рехаво в равнините.

Гнездене
Изгражда закрито гнездо от кал под скални козирки, стрехи на сгради, ниши, входове на пещери; гнездото има полуторбовидна форма – затворено кълбо с тунел за вход. Отвътре облицова гнездото с перца, пухчета и други меки материали. Женската снася 4 – 5 яйца; двамата родители ги мътят 13 – 16 дни. Младите напускат гнездото след около 20 дни.

Местообитание
Червенокръстата лястовица обитава открити хълмисти местообитания в близост до скални образувания, пещери, скални брегове, където гнезди, но също и човешки селища и промишлени и селскостопански постройки, мостове и др.

Хранене
Видът се храни с дребни насекоми, които лови във въздуха с пъргав, маневрен полет. В хранителния ѝ спектър влизат мухи, комари, дребни пеперуди и др.; изследванията са установили, че годишно една лястовица може да погълне над 1 милион насекоми.

Значение и статус
В България видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Сходни видове
Селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delichon urbicum)

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook