bg

За нас

Българското дружеLogo_BSPB_smalI1024.jpgство за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП) е основано на 3 юни 1988 г. Това е първата в най-ново време неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие, партньор на BirdLife International в България.

БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП е национална организация с 6 регионални офиса, два природозащитни центъра (ПЗЦ) -  „Пода" край Бургас и „Източни Родопи" - край Маджарово, както и с полева база в Дуранкулак.

Основните дейности, извършвани в ПЗЦ „Пода", могат да бъдат групирани като:

• природозащитни - свързани с дейности в защитената местност, като поддържане на благоприятни за птиците условия на територията й; контролиране на достъпа на хора в местността, построяване на помощни съоръжения за подпомагане гнезденето на застрашени видове птици - изкуствени острови, гнезда и укрития за привличане на редки видове; управление на тръстиковите масиви; мониторинг на орнитофауната;

• образователни - дейности за повишаване природозащитната култура на учениците от региона и страната; организиране на Национална олимпиада по орнитология, издаване на образователни брошури с природозащитна тематика. Традиция е студенти от Германия, Холандия, Франция и други страни да провеждат годишната си практика в Природозащитния център;

• информационни - привличане на хората от Бургас в опазването на защитенатаbirdlife_rgb.jpg местност и в дейностите на ПЗЦ „Пода", предоставяне на информация на бърдуочъри и полеви орнитолози за птиците в района на Бургас, издаване на различни информационни материали и използване на съвременните средства за масова комуникация за предоставяне на орнитологична и природозащитна информация за влажните зони около Бургас и за страната като цяло;

• туристически дейности - организиране, насърчаване и съдействие на посещения на индивидуални любители на природата, на специализирани орнитологични групи и туристи през всички сезони на годината както в защитената местност, така и в останалите природни места около Бургас и интересни обекти в страната.

www.bspb.org