bg

ПЗЦ „Пода”

IMG_5490-small.jpgПриродозащитният център „Пода" е изграден през 1997 г. от Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България (БДЗП) с финансовата подкрепа на:

• Правителството на Швейцария;
• Швейцарската асоциация за опазване на птиците / БърдЛайф Швейцария;
• Група Ланиус (Швейцария);
• Европейски природозащитни награди "Хенри Форд".

Центърът е създаден в рамките на проект на БДЗП към Българо-Швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие. С него и с изградения паралелно подобен център "Източни Родопи" до Маджарово, БДЗП въвежда в България концепцията за природозащитните центрове, подета по-късно и от други организации и институции. Идеята на БДЗП е тези центрове да играят ролята на средища и инициатори на природозащитно действие за целите райони около тях. Природозащитният център "Пода" прилага най-модерната концепция за управление на едноименната защитена територия чрез преки природозащитни, образователни, информационни и туристически дейности. В същото време той е и мястото, откъдето се организират и провеждат ключови дейности за опазване и на останалите влажни зони около Бургас.

От създаването си досега Природозащитният център "Пода" е посетен от над 200 000 души, като за много от тях той е изиграл ролята на истинско откритие на чудния свят на птиците. Центърът е средище и за екологично образование в региона с посещенията на над 4 000 учащи годишно, както и място за провеждането на Националната Орнитологична олимпиада, организирана ежегодно от БДЗП.

Основни дейности:

• опазване на защитената местност „Пода" и защитените територии в района;
• подобряване условията за гнездене, хранене и почивка на различните видове птици;
• мониторинг на орнитофауната в защитена местност „Пода" и влажните зони около Бургас;
• предотвратяване и спиране на неблагоприятни за птиците човешки въздействия;
• информиране и подпомагане на посетителите за наблюдение на птиците и природата в района на Бургас;
• съдействие за развитието на орнитологичния туризъм като средство за устойчивост в природозащитата;
• образователни дейности за повишаване природозащитната култура на учениците и младите хора;
• обучения и курсове по екология, природозащита и екотуризъм със студенти и практиканти;
• привличане на хората от Бургас в опазването на защитената местност и в дейностите на Природозащитния център "Пода";
• участие в регионални, национални и международни проекти на БДЗП;
• провеждане на семинари, лекции, беседи и други подобни дейности в залата на Природозащитния център.

Центърът е многофункционален и разполага с:

IMG_4591-small.jpg• постоянна интерактивна изложба, представяща биологичното разнообразие на защитената местност "Пода" и Бургаските влажни зони;
• офис и добре оборудвана лекционна зала с допълнителна изложбена площ;
• орнитологична библиотека;
• малък магазин за книги, сувенири, пособия за опазване на птиците, безалкохолни напитки;
• бинокли и далекогледни тръби, с които всеки посетител може да наблюдава птиците от терасите на центъра;
• специални укрития за наблюдаване и снимане на  птиците;
• обширни тераси, които дават възможност на посетителите да се докоснат непосредствено до богатия птичи свят - най-голямото предимство на центъра!

Внимание! Природозащитният център на БДЗП "Пода" НЕ Е спасителен център за бедстващи птици - няма разрешение за извършване на подобна дейност, не разполага със специалисти, оборудване и помещения за лекуване или отглеждане на птици. В такива случаи следва да се обръщате към оторизираните спасителни центрове - Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани, Стара Загора (моб. 0886 57 00 53) или Зоологическа градина София (клиника 02 / 962 04 49).