bg

Безгръбначни животни

Безгръбначната фауна на защитената местност „Пода" е много слабо проучена. Засега са известни само 204 вида, 160 от които са насекоми. По-добре познати са представителите от разред Водни кончета (Odonata), зоопланктонните и зообентосните организми, особено по отношение на видов състав, разпространение във водоемите на защитената местност, численост и биомаса. insekten03.jpg

От по-специален интерес са представителите на:

Arachnoidea - Callilepis cretica
Odonata - Lestes macrostigma
Coleoptera - Pseudocipus cupreus
Coleoptera - Ocypus simulator