bg

Белите лопатарки пристигнаха в „Пода”
02.04.2015

Белите лопатарки Сн. Владимир Дерябин

Тази година първата бяла лопатарка бе наблюдавана в защитената местност „Пода" на 23.03.2015 г. На следващия ден бяха регистрирани и фотографирани две възрастни птици, вероятно двойка. На 30.03.2015 г. птиците станаха три, като вече започнаха да се придържат в района на колонията, където кръжаха и кацаха до пристъпилите към мътене сиви чапли.

Поради много малката си численост и сериозна заплаха за оцеляването й в страната, бялата лопатарка е включена в Националната Червена книга. Гнезди само на пет места в страната, четири от които са по р. Дунав. В защитената местност „Пода" е единственото й гнездовище по Черноморското крайбрежие на България. Затова още преди много години бялата лопатарка бе избрана за символ на мястото.

Още от официалното предоставяне на защитената местност „Пода" за стопанисване от БДЗП през 1989 г., организацията работи активно за поддържане на благоприятни екологични условия в местността. Значителни подобрения бяха осъществени и през последните години в рамките на финансирания по програмата Лайф+ на ЕС проект „Живот за Бургаските езера". Поддържането на средата обаче изисква постоянни усилия и действия, които след приключването на проекта се осъществяват от екипа на Природозащитния център на БДЗП в защитената местност.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Бяла лопатарка Сн. Владимир Дерябин