bg

Ято от световно застрашения средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan) в Бургаския залив
02.05.2016

Средиземноморски буревестници. Сн. Светослав Спасов, БДЗП

Ято от около 130 средиземноморски буревестника (Puffinus yelkouan) беше наблюдавано на 02.05.2016 г. в Бургаския залив. Летейки ниско над водата и издигайки се на моменти по-високо над повърхността й, птиците се изнасяха в източна посока. Известно е, че ята от хиляди средиземноморски буревестници навлизат през Босфора в Черно море и скитат на стотици километри на север. Не се знае много обаче за техните придвижвания, въпреки че през някои години покрай българския бряг са отбелязани да прелитат десетки хиляди буревестници. Мистерия е и дали тези птици не гнездят някъде по стръмни скалисти брегове по Черноморското ни крайбрежие, каквито сведения има през 1960-те години за района на юг от Бургас.


През 2012 г. видът бе включен в Червения списък ва застрашените от изчезване в световен мащаб видове като „Уязвим" (http://www.iucnredlist.org/details/22698230/0). Основание за това е бързото намаляване на световната му популация, която е съсредоточена само в Средиземно море. Причина за това намаляване е много ниския гнездови успех. Видът се размножава в кухини и ходове в отвесни скали на морския бряг, като през деня ловува в открито море, а след настъпването на нощта идва на гнездата си. Значителното съкращаване на рибните популации заради свръхулова, замърсяването на моретата и някои други неблагоприятни фактори са в основата на неблагоприятното му състояние.

Природозащитният център на БДЗП „Пода" извършва системни наблюдения над орнитофауната около Бургас, с особен акцент върху световно застрашените видове птици. Ще проследяваме и през следващите седмици евентуалните бъдещи придвижвания на буревестници покрай крайбрежието.


За повече информация:


Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org