bg

Още един световно застрашен вид – голям креслив орел Clanga clanga бе наблюдаван в защитената местност „Пода“
20.02.2017

Голям креслив орел, сн. Интернет

Още с излизането им на терасата на Природозащитния център на БДЗП „Пода" на 18.02.2017 г. късметлии посетители можаха да видят три световно застрашени вида - кафявоглава потапница Aythya ferina, къдроглав пеликан Pelecanus crispus и голям креслив орел Clanga clanga. И ако с първите два сме свикнали дотам, че почти не им обръщаме внимание, третият ни зарадва, защото не е сред видовете, които могат да се наблюдават на много места. Орелът летеше от югоизток на северозапад, като спря да набере височина с реене над защитената местност.


Големият креслив орел е горска птица, която обитава огромна територия в Евразия, където по данни на BirdLife International разпръснато обитават между 3300 и 8800 индивиди. Поради повсеместното намаляване на популацията му е включен в списъка на застрашените от окончателно изчезване от Земята птици в категорията „Уязвим". В националната Червена книга е отнесен към категорията „Критично застрашен". Редовно преминава при миграция, част от птиците остават и прекарват зимата у нас. Защитената местност „Пода" е едно от местата с многократни наблюдения на тази застрашена птица, както по време на миграция, така и през зимата.


За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org