bg

Голям креслив орел (Aquila clanga) над Природозащитния център „Пода”
12.02.2015

Голям креслив орел, сн. Димо Шехларски

Въпреки малките си размери, защитената местност „Пода" е място, където не е рядкост да се видят световно застрашени видове птици. Целогодишно е присъствието на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus), лете откъм морето преминават средиземноморски буревестници (Puffinus yelkouan), зиме прелитат червеногуши гъски (Branta ruficollis) или идват да се приютят тръноопашати потапници (Oxyura leucocephala), а при пролетния и есенен прелет „Пода" се оказва на пътя на ловния сокол (Falco cherrug), големия креслив (Aquila clanga) и царския орел (Aquila heliaca).

Поредното посещение е отново на голям креслив орел. На 11.02.2015 г. Радослав Молдовански и Димо Шехларски наблюдават възрастен орел с уловена птица да прелита невисоко над самия Природозащитен център на БДЗП. Очевидно районът на „Пода" със струпванията от птици в него е благоприятно място за ловуване, тъй като зиме големите кресливи орли се придържат именно към такива влажни зони.

Световно застрашени са видовете, чиито брой на Земята е станал застрашително малък и съществува реална опасност да изчезнат завинаги. Те са включени в Световната Червена книга. Затова местата, където такива птици намират спокойствие, храна и места за гнездене, са от изключителна важност, те са места със световна значимост.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
056 / 500 560
0878 252 722
poda@bspb.org

 

Снимки:

Голям креслив орел. Сн. Димо Шехларски