bg

Растения

На територията на защитената местност са установени 231 вида висши растения. Пет от видовете са включени в Червената книга на България:

Тройновилужна мишорка plants01.jpg
(Gypsophilla trichotoma Wend.)
Черноморско плюскавиче
(Silene euxina Rupr.)
Морски ветрогон
(Eryngium maritimum L.)
Татарски млечник
(Lactuca tatarica L.)
Лъскава камилска трева
(Coryspermum nitidum Kit.)

От растителните съобщества най-голяма площ заема формацията на тръстиката (Phragmites australis). Височината, гъстотата, темпът на разрастване и структурата на нейните формации са много важни за формиране състава на орнитофауната на местността (особено гнездовата).

Пространството между шосето Бургас - Созопол и дигата, насипана върху водопровода, е заето от чисти формации на тръстиката с височина 1,6-1,8 м. На изток от дигата в посока към морето тръстиката е с по-малки размери. В западната част на защитената местност - от оградата на Корабостроителния завод „Илия Бояджиев" до черния път - се наблюдава формация на тръстика, сантониев пелин и морска дзука (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud + Artemisia santonicum L. + Juncus maritimus Lam). По пясъчната ивица до морето - формация на пясъчен пирей, пясъчен живовлек, обикновен кривец, тройновилужна мишорка, морски ветрогон и татарска салата (Elymus sabulosus + Plantago scabra + Gypsophilla trichotoma + Eryngium maritimum + Lactuca tatarica).

В западната част на защитената местност в места с плитки локви солена вода са формациите на европейската солянка (Salicornia europea L.). В централната част е разположена формацията на свития изворник (Atropis convoluta Grsb.).

В югоизточната част на „Пода" се намира формация от морска дзука, морски болбошонус и морска рупия (Juncus maritimus Lam., Bolboschonus maritimus (L.) Palla, Ruppia maritima L.).