bg

Зимуващи птици

wintering.jpgЗащитената местност „Пода" и околните водоеми осигуряват спокойствие и достатъчно храна за много видове птици и през студените месеци, затова тук зимата далеч не е мъртъв сезон.

Дори при много ниски температури някои участъци от "Пода" не замръзват и в тях се струпват почти всички водолюбиви птици от Бургаските влажни зони. Обикновено през зимата в защитената местност могат да бъдат наблюдавани и трите вида лебеди, почти всички европейски видове патици, потапници, гмурци, голяма бяла, чапла, голям воден бик, морски орел, десетки тръстикови блатари и много други видове. Редовни тук са световно застрашените къдроглави пеликани, по-рядко в местността зимуват и други застрашени от изчезване от Земята птици като тръноопашатите потапници.

Повечето от тези видове могат да бъдат наблюдавани от терасите на Природозащитния център без да се обезпокояват. Това е особено важно през зимата, когато птиците трябва да пестят енергия заради по-трудните условия за възстановяването й.

Снимки: