Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ново международно летище ще бъде построено в защитена зона „Лагуната на Нарта“ в Албания. В края на миналата седмица албанският парламент одобри проекта, въпреки че лагуната е защитена зона и от изключителното значение за водолюбивите птици и за биоразнообразието като цяло в страната. Местни природозащитни организации като PPNEA, AOS и други, както и международни организации като EuroNatur призовават за извършване на сериозна оценка на въздействието на проекта върху околната среда, която да отговаря на международните стандарти.

На няколко километра на север от Вльора, лагуната на Нарта е една от най-големите и най-важните крайбрежни влажни зони в Албания, заради невероятното си биоразнообразие и като едно от топ местата за зимуване и миграция на водолюбиви птици в страната.
През 2016 г. в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци“, съвместни екипи на БДЗП и PPNEA проведоха изследване, целящо да разшири знанието за гнездящите видове птици, тяхната численост, разпространение и заплахи в Лагуната на Нарта. Бе събрана и информация за мигриращите през пролетта видове. Наблюдавани бяха общо 136 вида птици, като от тях два вида са с категория „Уязвими“ и пет са „Почти застрашени от изчезване“ според Червения списък на IUCN; 58 са от европейско природозащитно значение, 67 са включени в Директивата за птиците на ЕС, 130  – в Бернската конвенция и 71 – в Бонската конвенция. Общо 33 вида са включени в Червената книга на албанската флора и фауна.

По ирония решението на албанския парламент се взе точно преди отбелязването на Световния ден на влажните зони, чиято тема тази година бе „Влажните зони – устойчиво бъдеще за градовете“. Целта на темата бе да се подчертае важната роля на влажните зони в процеса на урбанизация и ключовото им значение за по-добрия начин на живот на хората в населените места.